ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Reformačné listy, nájdete 21. číslo tohoto informačného spravodajcu.

V sekcii Pripravujeme, nájdete bližšie informácie o zájazde na Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu.

Z dôvodu zájazdu na Seniorátny deň do Martina v nedeľu 10. septembra 2017 služby Božie v našom zbore nebudú!

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Stretnutie rodín

Stretnutie rodín Už sa v našom zbore stáva tradíciou, že na začiatku leta sa stretávajú rodiny. Stretnutie býva zvyčajne na chate, v tomto roku však nie v Lelovciach, ale v Kamenci. Tak sme v našom zbore využili štátny sviatok a vyšlo aj počasie. Viac informácií sa dozviete z priloženého článku a fotografií.

Článok            Fotografie

Zmrzlinová párty

Zmrzlinová párty Začiatkom prázdnin sa v Handlovej uskutočnila akcia, ktorej prvé kolo sa odohralo presne v tomto meste práve pred piatimi rokmi. Je dobré, že sa aktivity nášho zboru prenášajú aj do tohto mesta a sú zamerané hlavne na deti a mládež.

Článok

Konfirmácia

Konfirmácia Potvrdiť krstnú zmluvu a prvýkrát pristúpiť k sviatosti Večere Pánovej prišli v sprievode svojich blízkych i členov zboru v nedeľu 25. júna do prievidzského kostola štyria mladí ľudia. Po ukončení dvojročnej prípravy sa stali dospelými členmi našej cirkvi, so všetkými právami i povinnosťami k tomu sa viažúcimi. Nezostáva nič iné, len zaželať, aby Duch Svätý sprevádzal týchto mladých ľudí po celý čas ich pozemského života a aby boli dobrými následníkmi nás starších, ktorým raz zanecháme Pánovu vinicu.

Článok            Fotografie

Nový člen cirkvi Kristovej a nášho cirkevného zboru

Krst Lujzy Opäť bola naša radosť v nedeľu 18. júna znásobená faktom, že v prievidzskom evanjelickom chráme bola do vínneho kmeňa Pána Ježiša zaštepená malá Lujza. Potešuje skutočnosť, že Kristovo stádo sa rozširuje, ale aj to, že sa rodičia a blízki rozhodli k tejto sviatosti pristúpiť nielen ako k rodinnej slávnosti, ale podelili sa s touto radosťou verejne pred celým cirkevným zborom.

Článok

Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek

Deň matiek Bohoslužby 7. mája v Prievidzi boli obohatené programom, v ktorom účinkovali hlavne deti. Ale už kázeň sestry farárky sa dotýkala Božieho požehnania materstva, ale aj našich hriechov, ktoré páchame práve z dôvodu neúcty k našim mamičkám. Deti mali pripravené pásmo so spevom i recitáciou, nechýbali ani husle a klavír. Len bolo na škodu tohoto stretnutia, že si Božie slovo i veľmi pekný program prišlo vypočuť tak málo z nás.

Článok            Fotografie

Mimoriadny konvent

Konvent V poslednú aprílovú nedeľu sa v prievidzskom kostole zišiel mimoriadny konvent. Okrem procedurálnych záležitostí bol na programe jediný bod - situácia v našej cirkvi. Členovia zboru boli už predbežne informovaní o dianí v ECAV. Tak prostredníctvom tlačovín, ako aj informáciami od presbyterov. V diskusii k tomuto bodu podali správy z osobnej skúsenosti viacerí z členov presbyterstva. Na konvente bolo schválené odoslanie otvoreného listu členom Generálneho predsedníctva, ktorý iniciovali práve presbyteri, avšak členovia zboru zúčastnení na konvente sa jednomyseľne pripojili. Podnetné myšlienky zazneli aj v pomerne krátkej diskusii.

Otvorený list            Uznesenie

Ekumenický svetový deň modlitieb

Kremnica Sestry a bratia, prinášame Vám na tomto mieste odkaz na fotografie z Ekumenického svetového dňa modlitieb, ktorý sa uskutočnil začiatkom marca v Kremnici a na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia nášho zboru, pričom poslúžili Pánu Bohu i všetkým zúčastneným peknou hudobnou prezentáciou. Bližšie informácie nájdete aj v priloženom článku i programe.

Článok       Fotografie      Program

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 12. februára po službách Božích v Prievidzi a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Potešili štatistické údaje personálneho i finančného charakteru, avšak štatistický nárast zborového členstva, aj keď len mierny, neodrazil sa zatiaľ viditeľne na bežnom živote nášho zboru. V tomto duchu sa niesli aj diskusné príspevky, ktoré uzneseniami zaviazali zborové orgány novými úlohami, ale taktiež smerovali aj k radovým členom, nielen s kritikou, ale hlavne s povzbudením. Vzhľadom na ukončenie platnosti mandátov značnej časti presbyterov, bolo nanovo zvolené celé presbyterstvo. Staronovým presbyterom sa stal brat Ján Pilch, členstvo v tomto orgáne ukončil jeho dlhoročný člen Milan Lovčický. Aj na tomto mieste chceme bratovi Lovčickému poďakovať za jeho službu a ostatným presbyterom zaželať do ďalšej práce veľa Božieho požehnania.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekuména Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je organizovaný z vyšších cirkevných úrovní, ako by prislúchalo nášmu zboru, ale vzhľadom na mnohé rodinné väzby u nás, ale nielen na ne, sa aj náš zbor zapája do ekumenických aktivít. Veríme, že na prospech všetkých zúčastnených, ale hlavne na slávu Božiu.

Článok            Fotografie

Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Koncert Začiatok kalendárneho roka býva pomerne bohatý na kresťanské ekumenické stretnutia. Tak tomu je aj v regióne pôsobnosti nášho zboru. Sprevádzané zvyčajne aj Božím slovom, niekedy však hlavne prezentáciou hudobnou. Ako sa hovorí, spievať Bohu, je ako dvakrát sa modliť. A tak aj 6. januára 2017 sa v rímsko-katolíckom kostole v Zemianskych Kostoľanoch rozzvučali hlasy na oslavu Pána. Aj naše. Evanjelické.

Článok            Fotografie