ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 26. januára 2018 o 16:30 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov do Veľkej noci.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Vianoce

Štedrý večer Pre mnohých z nás najkrajšie chvíle roka. Pre deti určite. Rozžiarený stromček, rozžiarené očká detí. Plné kostolné lavice a vari aj rozžiarené srdcia prítomných. Svetlom, ktoré do sŕdc ľudí vniesol Spasiteľ. On je hlavným dôvodom, prečo sa v týchto chvíľach v našich chrámoch schádzame a v rodinách usadáme k prestretým stolom. On je dôvod, prečo máme vianočné stromčeky a pod nimi darčeky. Tým najväčším darom je však pre nás On sám. Jeho príchod na tento svet, Jeho život hodný nasledovania, ale hlavne Jeho obeť. Takto nejako to zaznievalo v tento pekný zimný večer nielen v chrámoch nášho zboru. Čo zaželať na záver tohto krátkeho príspevku? Aby naše kostoly boli takéto plné ľudí plných viery počas celého roka.

Fotografie z Prievidze            Fotografie z Kostolian

Poďakovanie

Vďaka Aj cestou našej internetovej stránky chceme poďakovať obci Zemianske Kostoľany za milodar, ktorý sme z rozpočtu obce dostali na sanáciu nášho kostola v Zemianskych Kostoľanoch. Pripomeňme si v tejto súvislosti slová apoštola Pavla, ktoré napísal vo svojom Druhom liste Korintským v 9. kapitole, 7. verši: Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.

Poďakovanie Ministerstvu kultúry

Advent

Advent Opäť končí cirkevný rok a tak sa patrí aj bilancovať. Aký bol? Máme byť načo hrdí? Podľa apoštola Pavla by sme mali vrchnosť poslúchať. Prečo sme to boli aj my, kto sa našej cirkevnej vrchnosti postavil? Cítili sme potrebu uchovať naše spoločenstvo ako cirkev Ježiša Krista a nie z nej nechať vytvoriť súkromnú eseročku. A čo Čierny piatok v bratislavskom Malom kostole? Posvätné miesto sme dovolili premeniť na pelech lotrov. Liberalizácia už nie je skrytá ani plazivá, prejavuje sa naplno, bohužiaľ, aj v našej cirkvi. Požaduje sa od nás výmena našich kresťanských hodnôt za takzvané európske. Božích za ľudské. Poddáme sa?
Oslavovali sme 500. výročie začiatku reformácie. A organizovali podujatia, kde nad Lutherovými myšlienkami víťazila politická korektnosť, len aby sme sa zapáčili ..., ozaj, komu vlastne? Ako keby sme sa predbiehali, kto viackrát cez deň vysloví slovo extrémizmus, homofóbia, xenofóbia, dokonca fašizmus. Nebolo by dobré obnoviť Pacem in terris? Už teraz jeho členovia označujú Ľudovíta Štúra za antisemitu a Svetozára Hurbana-Vajanského za ... Ako dlho potrvá, kým sa dočkáme nejakého hanlivého označenia tí, ktorí chceme verne vytrvať na Kristovej ceste? Tí, ktorí v Biblii čítame a vyznávame áno - áno a nie - nie.
Začína sa nový cirkevný rok. Sestry a bratia, stíšme sa v tomto čase očakávania k modlidbám a prosme aj za tých, ktorí zablúdili. Prosme za našu cirkev, aby dôstojne obstála v diablových pokúšaniach. Veríme, že obstojí. Pán predsa zasľúbil, že ju ani brány pekelné nepremôžu. Ale naše spoločné modlitby a práca na Pánovej vinici podľa Jeho slova sú k tomu veľmi potrebné.


Prosba o finančnú podporu

Pomoc Sestry a bratia, náš zbor potrebuje aj Vašu finančnú pomoc. V súvislosti s rekonštrukciou modlitebne v Handlovej potrebujeme vyšší obnos peňazí. Prosíme všetkých ochotných darcov, ktorí by chceli prispieť, aby tak urobili na číslo účtu SK9102000000000036432382. Prípadne sa spojili so sestrou farárkou alebo bratom farárom a prejednali podmienky poskytnutia finančnej výpomoci. Telefonické kontaky sú v sekcii Presbyterstvo na tejto stránke. Ochotným darcom dopredu ďakujeme za akúkoľvek čiastku.


Poďakovanie za úrody

Úrody Stvoriteľ neba i zeme! Zasľúbil si, že dokiaľ bude trvať zem, sejba ani žatva, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Ďakujeme Ti, že tento múdry stvoriteľský poriadok stále trvá a je zárukou Tvojho požehnania pre udržanie života na zemi. Bohato požehnávaš zem, vydáva úrodu a nasycuje všetko tvorstvo. Tvoja otcovská starostlivosť o miliardy ľudí, nespočetné zvieratá, vtáctvo a ryby prevyšuje našu chápavosť. V úžase sa skláňame pred Tebou a ďakujeme Ti za všetko stvorenstvo. Prosíme Ťa však, aby si nám dal nesebecké srdce, čo by sa rozdelilo s Tvojimi darmi, neľutovalo nič, čo môže pomôcť blížnemu v jeho núdzi alebo nešťastí. Všetko, čo máme, máme len od Teba, a preto tak nám daj nakladať s Tvojimi darmi, aby sme ako dobrí šafári dobrodení od Teba prijatých mohli raz pred Tebou vydať počet zo šafárenia.
Prosíme tiež o citlivé a múdre zaobchádzanie s prírodou, aby sme ju neznečisťovali a neničili, ale radšej zveľaďovali a tak Tvoj dar čistej prírody zachovali aj našim potomkom ako prejav lásky k Tebe a vďaky za nesmierne dobrodenia. Zachovaj plodivosť zeme, riek a lesov pre česť Tvojho svätého mena. Amen.


Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Obete na cestách Výzva z ​Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR k tretej novembrovej nedeli 19. novembra, ktorá je na základe rezolúcie OSN číslo 60 z 26. októbra 2005 Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd.


Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana

Hurban Sláva a česť v našej cirkvi patrí Pánu Bohu v Jeho Trojjedinosti. Patrí sa však v ďalšom rade nezabudnúť aj na ľudí, ktorí Mu poslúžili viacej ako my ostatní. V tomto roku sme si teda pripomínali v tomto zmysle hlavne 500. výročie začiatku procesu reformácie. Avšak ani v našom zbore sme nezabudli na osobnosti, ktoré pre evanjelium ale aj tento národ obetovali samých seba. A tak sme sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana vydali po jeho stopách. Vďaka Bože, že konáš svoje dielo aj rukami vyvolených bratov a sestier.

Článok            Fotografie

Brigáda na starom evanjelickom cintoríne

Brigáda Keď sme sa stretli s výzvou, aby sme sa ako cirkevný zbor zúčastnili brigády, ktorú organizovali rozličné mestské spolky v Prievidzi, a ktorá sa mala konať v blízkosti starého evanjelického cintorína, asi našim najväčším problémom bolo, kde to vôbec je? Mnohí z nás počuli o evanjelickom cintoríne v Prievidzi prvýkrát. Ale ochotní dobrovoľníci našli svoj vlastný čas i dotyčné miesto. Za pomoci aj iných brigádnikov, ktorí hneď vedľa upravovali terén a detí, ktoré vysádzali orechy a taktiež aj mestských služieb, podarilo sa priestor vyčistiť, vykosiť, vyhrabať. Na svoje miesto sa dostali aj posunuté kamenné platne a náhrobky sme aspoň prisunuli k miestam, kde stáli pôvodne. Ďakujeme všetkým aktívnym účastníkom za spoluprácu, ale tiež za spoznanie časti našej histórie.

Odkaz na RTV Prievidza

Obnova kultúrnej pamiatky

Pamiatka Reformácia aj na hornej Nitre pred 500 rokmi prinášala svoje ovocie. Medzi najstaršie pamiatky patrí artikulárny kostolík v Zemianskych Kostoľanoch. Poznačil ho zub času a najviac ho trápi vlhkosť pretože bol postavený na meandroch koryta rieky Nitra. Pamiatku na počiatky histórie tejto cirkvi v regióne chcú uchovať aj pre ďalšie generácie.

Audio

Služby Božie a vernisáž výstavy obrazov k 500. výročiu reformácie

Vernisáž Od 15. októbra tohoto roku je v zborovej miestnosti prievidzského kostola umiestnená zbierka obrazov, ktoré boli vytvorené pri príležitosti 500. výročia reformácie. Slávnostných služieb Božích sa zúčastnil v tento deň i senior Turčianskeho seniorátu Mgr. Marián Kaňuch.

Článok       Fotografie        Audio

Návšteva v Súľove - Hradnej

Súľov - Hradná Chceme Vám, sestry a bratia, na tomto mieste priblížiť návštevu z nášho zboru v Súľove - Hradnej, pri výročí posvätenia tamojšieho chrámu a taktiež vysadenie Stromu reformácie v tomto prekrásnom kúsku Slovenska.

Článok      Fotografie      Video - poďakovanie Ing. Jána Kuneša       Video - príhovor Mgr. Mareka Hrivňáka

Seniorátny deň TUS v Martine

Seniorátny deň V nedeľu 10. septembra 2017 prebehol v Martine Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu. Vďaka bratovi Štefanovi Ruttmarovi prinášame z tohoto podujatia niekoľko fotografií a krátke videá, ktoré zachytávajú atmosféru v tomto čase a mieste. Záverečné obrázky i filmové šoty sú z kostola v Necpaloch, kde sa konala predpremiéra opery Hrad prepevný.

Článok    Fotografie    Video - úvod     Video - opera     Video - záver opery

Detský letný tábor

Tábor V článku od sestry farárky Vám priblížime tohtoročný detský letný biblický tábor. Mal dennú formu a množstvo duchovných i športových aktivít, aby čo najviacej zaujal mladých účastníkov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na jeho organizácii podieľali, ale aj všetkým sestrám a bratom, ktorí v zbierke ne tento tábor pomohli rodičom detí ľahšie zvládnuť finančnú záťaž.

Článok

Stretnutie rodín

Stretnutie rodín Už sa v našom zbore stáva tradíciou, že na začiatku leta sa stretávajú rodiny. Stretnutie býva zvyčajne na chate, v tomto roku však nie v Lelovciach, ale v Kamenci. Tak sme v našom zbore využili štátny sviatok a vyšlo aj počasie. Viac informácií sa dozviete z priloženého článku a fotografií.

Článok            Fotografie

Zmrzlinová párty

Zmrzlinová párty Začiatkom prázdnin sa v Handlovej uskutočnila akcia, ktorej prvé kolo sa odohralo presne v tomto meste práve pred piatimi rokmi. Je dobré, že sa aktivity nášho zboru prenášajú aj do tohto mesta a sú zamerané hlavne na deti a mládež.

Článok

Konfirmácia

Konfirmácia Potvrdiť krstnú zmluvu a prvýkrát pristúpiť k sviatosti Večere Pánovej prišli v sprievode svojich blízkych i členov zboru v nedeľu 25. júna do prievidzského kostola štyria mladí ľudia. Po ukončení dvojročnej prípravy sa stali dospelými členmi našej cirkvi, so všetkými právami i povinnosťami k tomu sa viažúcimi. Nezostáva nič iné, len zaželať, aby Duch Svätý sprevádzal týchto mladých ľudí po celý čas ich pozemského života a aby boli dobrými následníkmi nás starších, ktorým raz zanecháme Pánovu vinicu.

Článok            Fotografie

Nový člen cirkvi Kristovej a nášho cirkevného zboru

Krst Lujzy Opäť bola naša radosť v nedeľu 18. júna znásobená faktom, že v prievidzskom evanjelickom chráme bola do vínneho kmeňa Pána Ježiša zaštepená malá Lujza. Potešuje skutočnosť, že Kristovo stádo sa rozširuje, ale aj to, že sa rodičia a blízki rozhodli k tejto sviatosti pristúpiť nielen ako k rodinnej slávnosti, ale podelili sa s touto radosťou verejne pred celým cirkevným zborom.

Článok

Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek

Deň matiek Bohoslužby 7. mája v Prievidzi boli obohatené programom, v ktorom účinkovali hlavne deti. Ale už kázeň sestry farárky sa dotýkala Božieho požehnania materstva, ale aj našich hriechov, ktoré páchame práve z dôvodu neúcty k našim mamičkám. Deti mali pripravené pásmo so spevom i recitáciou, nechýbali ani husle a klavír. Len bolo na škodu tohoto stretnutia, že si Božie slovo i veľmi pekný program prišlo vypočuť tak málo z nás.

Článok            Fotografie

Mimoriadny konvent

Konvent V poslednú aprílovú nedeľu sa v prievidzskom kostole zišiel mimoriadny konvent. Okrem procedurálnych záležitostí bol na programe jediný bod - situácia v našej cirkvi. Členovia zboru boli už predbežne informovaní o dianí v ECAV. Tak prostredníctvom tlačovín, ako aj informáciami od presbyterov. V diskusii k tomuto bodu podali správy z osobnej skúsenosti viacerí z členov presbyterstva. Na konvente bolo schválené odoslanie otvoreného listu členom Generálneho predsedníctva, ktorý iniciovali práve presbyteri, avšak členovia zboru zúčastnení na konvente sa jednomyseľne pripojili. Podnetné myšlienky zazneli aj v pomerne krátkej diskusii.

Otvorený list            Uznesenie

Ekumenický svetový deň modlitieb

Kremnica Sestry a bratia, prinášame Vám na tomto mieste odkaz na fotografie z Ekumenického svetového dňa modlitieb, ktorý sa uskutočnil začiatkom marca v Kremnici a na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia nášho zboru, pričom poslúžili Pánu Bohu i všetkým zúčastneným peknou hudobnou prezentáciou. Bližšie informácie nájdete aj v priloženom článku i programe.

Článok       Fotografie      Program

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 12. februára po službách Božích v Prievidzi a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Potešili štatistické údaje personálneho i finančného charakteru, avšak štatistický nárast zborového členstva, aj keď len mierny, neodrazil sa zatiaľ viditeľne na bežnom živote nášho zboru. V tomto duchu sa niesli aj diskusné príspevky, ktoré uzneseniami zaviazali zborové orgány novými úlohami, ale taktiež smerovali aj k radovým členom, nielen s kritikou, ale hlavne s povzbudením. Vzhľadom na ukončenie platnosti mandátov značnej časti presbyterov, bolo nanovo zvolené celé presbyterstvo. Staronovým presbyterom sa stal brat Ján Pilch, členstvo v tomto orgáne ukončil jeho dlhoročný člen Milan Lovčický. Aj na tomto mieste chceme bratovi Lovčickému poďakovať za jeho službu a ostatným presbyterom zaželať do ďalšej práce veľa Božieho požehnania.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekuména Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je organizovaný z vyšších cirkevných úrovní, ako by prislúchalo nášmu zboru, ale vzhľadom na mnohé rodinné väzby u nás, ale nielen na ne, sa aj náš zbor zapája do ekumenických aktivít. Veríme, že na prospech všetkých zúčastnených, ale hlavne na slávu Božiu.

Článok            Fotografie

Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Koncert Začiatok kalendárneho roka býva pomerne bohatý na kresťanské ekumenické stretnutia. Tak tomu je aj v regióne pôsobnosti nášho zboru. Sprevádzané zvyčajne aj Božím slovom, niekedy však hlavne prezentáciou hudobnou. Ako sa hovorí, spievať Bohu, je ako dvakrát sa modliť. A tak aj 6. januára 2017 sa v rímsko-katolíckom kostole v Zemianskych Kostoľanoch rozzvučali hlasy na oslavu Pána. Aj naše. Evanjelické.

Článok            Fotografie