ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme došlo k zmenám a posunu termínov niektorých akcií i prislúženia Večere Pánovej. AKTUALIZOVANÉ! Na zatiaľ bližšie neurčený termín sa presúvajú aj stretnutie mužov a babinec.

Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov v jednotlivých filiálkach zboru za 1. polrok 2016.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Oslava Dňa matiek

Deň matiek Prišiel čas na zmenu. Aspoň takú technickú. Kým sme v predošlých rokoch Deň matiek oslavovali samostatne v rámci misijného popoludnia, v tomto roku sme sa rozhodli, že oslavu zaradíme do služieb Božích, ktoré sa v tento deň uskutočnia iba v Prievidzi. Teda za účasti celého zboru. A toto rozhodnutie sa javí ako dobré. Spoločné chvíle v Božej prítomnosti s ľuďmi blízkymi a pritom oddelenými. A k tomu oslava jedného z najväčších Božích požehnaní, ktorých sa nám v tejto časnosti mohlo dostať. Požehnania prostredníctvom ženy - matky. Vďaka, Hospodine!

Článok            Fotografie

Krst svätý počas služieb Božích

Krst Krst Po dlhých rokoch akoby sa roztrhlo vrece a v nedeľu 10. apríla i nasledujúcu 17. apríla 2016 sme v prievidzskom kostole boli svedkami druhého a tretieho prijatia sviatosti krstu v tomto roku na službách Božích. Hlavnými účastníčkami boli Laura Kajtárová a Hanka Měrková. Za účasti rodičov, krstných rodičov a ďalších príbuzných slávnostný obrad vykonal brat kaplán Michal Tekely. V kázni Slova Božieho pripomenul úlohu krstných rodičov od ich fungovania v prvotnej cirkvi až podnes a taktiež celého cirkevného zboru. Nie je to len radostný okamih pre blízkych, ale aj pre celý zbor, ktorému boli Laura a Hanka predstavené. A tak im spoločne prajeme veľa Božej milosti a požehnania v ďalšom živote, aby boli na radosť svojim rodičom a blízkym, celému cirkevnému zboru, ale hlavne Pánu Bohu.
Milí bratia a sestry, krstom boli malá Laura a Hanka vštepené do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista a tak prijaté do Kristovej cirkvi. Teraz je úlohou vás, ich rodičov, krstných rodičov, ale aj členov nášho zboru, aby sme im boli vzormi, aby sme sa za ne modlili a viedli ich v živote po ceste viery. Modlime sa ešte takto:
Milostivý Bože a Otče, deti sú našou budúcnosťou, našou starosťou, našou radosťou. Preto Ťa prosíme za tieto naše dievčatá. Daj, aby vzrastali v istote, slobode a spoločenstve s nami. Daj im vnútornú silu Ducha, čo ich bude niesť aj v ťažkých chvíľach života a pripomínať im, že majú Otca v nebesiach. Nech radosť z toho, čo si nám dal v našom krste napĺňa celý náš život, aby sme všetci rástli vo svojej viere. Amen.

Fotografie z krstu Laury            Fotografie z krstu Hanky

Vytvorenie redakčnej rady zborového časopisu

Zborový časopis Sestry a bratia, pri našom zborovom časopise vzniká redakčná rada. Pokiaľ disponujete darom, ktorý je možné pri tvorbe časopisu využiť, prosíme, prihláste sa u sestry farárky alebo brata kaplána.
Vítaní sú jazykoví korektori, technická pomoc pri tlači na počítači, počítačoví grafici, ale uvítame medzi sebou aj autorov článkov a fotografií. Prípadne ktokoľvek ochotný priložiť ruku k dielu a pomôcť pri tvorbe časopisu. Nie nevyhnutnou podmienkou je vlastnenie počítača a prepojenie elektronickou poštou.

Ďakujeme za Váš záujem.


Krst svätý počas služieb Božích

Krst Milí bratia a sestry, milí priatelia! V druhú pôstnu nedeľu 21. februára 2016 sme mali v našom cirkevnom zbore radostné služby Božie. Aj keď je obdobie pôstu, predsa sa naše srdcia v tomto tichom čase mohli radovať. Služby Božie boli obzvlášnené krstom svätým. Spoločne s rodičmi a krstnými rodičmi sme počas bohoslužieb mohli prežívať radosť z krstu nového člena Kristovej cirkvi. Po mnohých rokoch sme krstili opäť počas služieb Božích, aby sa mohol z tejto udalosti radovať celý cirkevný zbor. Bohoslužby viedol brat kaplán a rodine a zboru sa prihovoril slovami o pokrstení kráľovského dvorana Filipom zo Skutkov apoštolov. Počas samotného krstu pozval taktiež deti z besiedky, aby boli prítomné pri tejto krásnej a nie tak častej udalosti v našom zbore. Malá Zojka Prístavková bola veľmi pokojná a my jej želáme, aby všetky ťažkosti života prežívala s Pánom Bohom práve s takýmto pokojom. Nech ju samotný Pán ochraňuje, požehnáva a privádza k Sebe i do zboru. Pán Boh nech dáva všetkého dostatočne i celej jej rodinke. Nech ju jej meno Zoja, ktoré pochádza z gréckeho slova dzoé (život) skutočne charakterizuje ako kresťana, ktorý má nový život v Pánovi Ježišovi. Spoločne ti želáme všetko dobré, milá Zojka.

Fotografie

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 7. februára sa po službách Božích v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil výročný účtovný a volebný konvent. Za účasti členov zboru zo všetkých územných zborových jednotiek boli prednesené všetky relevantné správy, schválený rozpočet zboru na tento rok, ale aj zvolený brat Štefan Hurný do funkcie zástupcu zborového dozorcu a miesto medzi presbytermi od tohto dňa patrí aj bratovi Ivanovi Jungovi. Veľký časový i diskusný priestor si vyžiadalo schvaľovanie aktualizovaného zborového štatútu. Bez diskusie však nezostalo ani množstvo iných tém, ktoré sú do budúcnosti námetom pre zborové predsedníctvo i presbyterstvo. Na niektoré otázky a pripomienky dostali diskutujúci odpovede priamo na mieste. Záujem členov zboru o dianie v zbore je potešujúci, s Božou pomocou a požehnaním prispeje k rozvoju tohto malého Kristovho stáda na slávu Hospodinovu.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekumenické bohoslužby Už tradične v januári organizujeme v spolupráci s Rímsko-katolíckou cirkvou v priebehu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločné ekumenické bohoslužby. Tentokrát opäť v Nitrianskom Pravne, kde sme sa zišli už ako starí známi.

Článok            Fotografie

Oprava Národnej kultúrnej pamiatky

Kostol v Zemianskych Kostoľanoch Ešte v roku 2015 bol vypracovaný projekt na opravu Národnej kultúrnej pamiatky - evanjelického kostola v Zemianskych Kostoľanoch. Tento projekt bol finančne podporený dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sumou 1 090,00 €.


Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Novoročný koncert V nedeľu 3. januára 2016 sa v evanjelickom kostole v Zemianskych Kostoľanoch za účasti starostky obce Ing. Janky Školíkovej, rímsko-katolíckeho farára Mgr. Mariána Holbaya a evanjelického kaplána Mgr. Michala Tekelyho uskutočnil Novoročný koncert. Zo zaplneného kostola sa Vám pokúsime priblížiť jeho atmosféru prostredníctvom fotografií Lukáša Matouška.

Fotografie