ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční vo štvrtok 19. januára 2017 o 17:00 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

Sestry a bratia, v sekcii Služby Božie nájdete aj rozpis slúženia kňazov po Kvetnú nedeľu.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Vianoce v Prievidzi

Vianoce Prinášame krátku fotoreportáž zo služieb Božích na Štedrý večer v prievidzskom kostole. Na pripomenutie slávnostnej atmosféry i slov kázne pre tých, ktorí sa zúčastnili, na potešenie tých, ktorí sa na obrázkoch našli, ale aj na povzbudenie váhajúcich. Prídite do Božieho chrámu, a nielen na Vianoce.

Fotografie

280. výročie Pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Zemianskych Kostoľanoch

280. výročie 280 rokov uplynulo od posvätenia evanjelického chrámu v Zemianskych Kostoľanoch. Ale toto výročie tak trochu splýva aj s iným významným dňom v jesennom kalendári, totiž Pamiatkou reformácie. A tak sme sa stretli koncom októbra v Zemianskych Kostoľanoch, aby sme si pripomenuli tieto významné dni. Za prítomnosti cirkevnej i svetskej honorácie sme poďakovali Pánovi za jeho požehnanie. Hostia z blízkeho Poľska svojim spevom poslúžili v bohoslužbe, v hanbe nezostal ani náš zmiešaný spevokol. No a pri príležitosti Roku reformácie vysadil brat biskup v spolupráci s prítomnými farármi (a za pomoci ochotných členov zboru) Strom reformácie. Tento s poradovým číslom 152.
No a pri tejto príležitosti dochádza na našej stránke k technickej premiére, keď po prvýkrát pridávame aj video. To prvé je z príchodu duchovných na služby Božie; druhé z vysádzania Stromu reformácie.

Článok      Fotografie     Video1     Video2

Poďakovanie za úrody

Poďakovanie za úrody Dobroreč, duša moja, Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení. (Žalm 103, 1. a 2. verš.)

Fotografie

Zborový deň

Zborový deň Modlitby, zamyslenia a pútavá prednáška o výchove a vzdelávaní v evanjelickom duchu tvorili náplň duchovnej časti zborového dňa, ktorý sa uskutočnil v sobotu 24. septembra v Zemianskych Kostoľanoch. Po tejto časti nasledovala pre záujemcov návšteva v Kostolániovskom kaštieli, kde sme sa mohli bližšie zoznámiť s dejinami rodu patrónov nášho zboru. Po obede mali deti pripravené aktivity pre svoju vekovú kategóriu, dospelí trávili príjemné chvíle vo farskej záhrade alebo na fare.

Článok            Fotografie

Neformálne stretnutie neordinovaných činovníkov zborov Turčianskeho seniorátu

Neordinovaní S láskavým dovolením predstaviteľov Turčianskeho seniorátu Vám prinášame slovný i obrazový pohľad na stretnutie neordinovaných pracovníkov cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu, ktoré sa uskutočnilo v polovici septembra v Žiline a na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia nášho zboru. Ďakujeme nielen za poskytnutý materiál ale aj za množstvo informácií a dobrých rád, ktoré mohli naše sestry a bratia na tomto stretnutí načerpať.

Článok            Fotografie

Denný detský biblický tábor

Tábor S časovým oneskorením prinášame pohľad na detský kresťanský tábor nášho zboru, ktorý prebehol na konci letných prázdnin. Ešte raz chceme poďakovať všetkým sponzorom, ale aj horlivým členom zboru, bez ktorých pomoci by to nešlo. Ďakujeme!

Článok            Fotografie

Stretnutie rodín v Zemianskych Kostoľanoch

Stretnutie rodín Aj napriek nie práve najvydarenejšiemu počasiu sa už tradičná akcia nášho zboru vydarila. Len sme opekanie na chate vymenili za guláš vo farskej záhrade v Zemianskych Kostoľanoch. O vydarenosti svedčila nielen účasť, ale aj spokojnosť účastníkov. Nasýtený na duchu i tele sme sa pod Božou milosťou mohli stretnúť v širších i užších rodinných spoločenstvách a posilniť sa navzájom vo viere. A istú netradičnosť tohto podujatia vykresľuje aj pripojený dvojčlánok.

Článok            Fotografie

Zájazd do Hanušoviec nad Topľou

Hanušovce S miernym oneskorením prinášame informáciu a fotografie z víkendového pobytu členov nášho zboru v Hanušovciach nad Topľou. V rodisku nášho brata kaplána Michala Tekelyho. Na návšteve u dobrých ľudí v kraji, o ktorom mnohí z nás vedeli čosi azda len zo školských lavíc. Ale geografia v tomto prípade nebola tým najpodstatnejším. Spoznanie bratov a sestier vo viere v Pána, obojstranné posilnenie tejto viery a chvála nebeskému Otcovi za každý náš životný krok, to je priorita nášho snaženia aj (ale nielen) počas tohto víkendu.

Článok            Fotografie

Konfirmácia

Konfirmácia V nedeľu 19. júna 2016 sme sa zišli v kostole v Prievidzi opäť z celého zboru, aby sme si vypočuli od troch mladých ľudí prísahu vernosti Bohu a potvrdenie krstnej zmluvy. Týmto aktom sa stali dospelými členmi zboru a Evanjelickej cirkvi so všetkými právami a povinnosťami k tomu sa viažúcimi. A po prvýkrát pristúpili k Večeri Pánovej.

Článok            Fotografie

„Človek mieni, Pán Boh mení"

Turistika Turistický výlet sa v našom zbore pripravoval už hodne dlho. Azda jediná „istota" v našom uvažovaní bol cieľ tohto výletu - malofatranský Chleb. Avšak v poslednej aktualizácii všetkých prvkov plánu v tejto súvislosti došlo aj na túto istotu a tak namiesto krás prírody si členovia nášho zboru vychutnali krásy slovenskej histórie na Oravskom hrade. Aj keď určite aj telo dostalo zabrať.

Článok            Fotografie

Noc kostolov

Noc kostolov Ďalšie, určite vydarené, ekumenické podujatie sa uskutočnilo v Handlovej, keď sa členovia nášho zboru prezentovali svojou účasťou i vystúpením v rímsko-katolíckom kostole v rámci projektu Noc kostolov.

Článok            Fotografie

Seniorálne stretnutie žien vo Vrútkach

Turistika Seniorálne stretnutie žien sa v tomto roku konalo vo Vrútkach a už tradične mal na ňom zastúpenie aj náš zbor. A nielen účasťou žien. Je veľmi dobré stretávať sa takto v rámci rôznych skupín, posilňovať sa vo viere a vymieňať si skúsenosti, aby naša (hlavne misijná) činnosť bola na slávu Bohu a nám na úžitok.

Článok            Fotografie

Oslava Dňa matiek

Deň matiek Prišiel čas na zmenu. Aspoň takú technickú. Kým sme v predošlých rokoch Deň matiek oslavovali samostatne v rámci misijného popoludnia, v tomto roku sme sa rozhodli, že oslavu zaradíme do služieb Božích, ktoré sa v tento deň uskutočnia iba v Prievidzi. Teda za účasti celého zboru. A toto rozhodnutie sa javí ako dobré. Spoločné chvíle v Božej prítomnosti s ľuďmi blízkymi a pritom oddelenými. A k tomu oslava jedného z najväčších Božích požehnaní, ktorých sa nám v tejto časnosti mohlo dostať. Požehnania prostredníctvom ženy - matky. Vďaka, Hospodine!

Článok            Fotografie

Krst svätý počas služieb Božích

Krst Krst Po dlhých rokoch akoby sa roztrhlo vrece a v nedeľu 10. apríla i nasledujúcu 17. apríla 2016 sme v prievidzskom kostole boli svedkami druhého a tretieho prijatia sviatosti krstu v tomto roku na službách Božích. Hlavnými účastníčkami boli Laura Kajtárová a Hanka Měrková. Za účasti rodičov, krstných rodičov a ďalších príbuzných slávnostný obrad vykonal brat kaplán Michal Tekely. V kázni Slova Božieho pripomenul úlohu krstných rodičov od ich fungovania v prvotnej cirkvi až podnes a taktiež celého cirkevného zboru. Nie je to len radostný okamih pre blízkych, ale aj pre celý zbor, ktorému boli Laura a Hanka predstavené. A tak im spoločne prajeme veľa Božej milosti a požehnania v ďalšom živote, aby boli na radosť svojim rodičom a blízkym, celému cirkevnému zboru, ale hlavne Pánu Bohu.
Milí bratia a sestry, krstom boli malá Laura a Hanka vštepené do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista a tak prijaté do Kristovej cirkvi. Teraz je úlohou vás, ich rodičov, krstných rodičov, ale aj členov nášho zboru, aby sme im boli vzormi, aby sme sa za ne modlili a viedli ich v živote po ceste viery. Modlime sa ešte takto:
Milostivý Bože a Otče, deti sú našou budúcnosťou, našou starosťou, našou radosťou. Preto Ťa prosíme za tieto naše dievčatá. Daj, aby vzrastali v istote, slobode a spoločenstve s nami. Daj im vnútornú silu Ducha, čo ich bude niesť aj v ťažkých chvíľach života a pripomínať im, že majú Otca v nebesiach. Nech radosť z toho, čo si nám dal v našom krste napĺňa celý náš život, aby sme všetci rástli vo svojej viere. Amen.

Fotografie z krstu Laury            Fotografie z krstu Hanky

Vytvorenie redakčnej rady zborového časopisu

Zborový časopis Sestry a bratia, pri našom zborovom časopise vzniká redakčná rada. Pokiaľ disponujete darom, ktorý je možné pri tvorbe časopisu využiť, prosíme, prihláste sa u sestry farárky alebo brata kaplána.
Vítaní sú jazykoví korektori, technická pomoc pri tlači na počítači, počítačoví grafici, ale uvítame medzi sebou aj autorov článkov a fotografií. Prípadne ktokoľvek ochotný priložiť ruku k dielu a pomôcť pri tvorbe časopisu. Nie nevyhnutnou podmienkou je vlastnenie počítača a prepojenie elektronickou poštou.

Ďakujeme za Váš záujem.


Krst svätý počas služieb Božích

Krst Milí bratia a sestry, milí priatelia! V druhú pôstnu nedeľu 21. februára 2016 sme mali v našom cirkevnom zbore radostné služby Božie. Aj keď je obdobie pôstu, predsa sa naše srdcia v tomto tichom čase mohli radovať. Služby Božie boli obzvlášnené krstom svätým. Spoločne s rodičmi a krstnými rodičmi sme počas bohoslužieb mohli prežívať radosť z krstu nového člena Kristovej cirkvi. Po mnohých rokoch sme krstili opäť počas služieb Božích, aby sa mohol z tejto udalosti radovať celý cirkevný zbor. Bohoslužby viedol brat kaplán a rodine a zboru sa prihovoril slovami o pokrstení kráľovského dvorana Filipom zo Skutkov apoštolov. Počas samotného krstu pozval taktiež deti z besiedky, aby boli prítomné pri tejto krásnej a nie tak častej udalosti v našom zbore. Malá Zojka Prístavková bola veľmi pokojná a my jej želáme, aby všetky ťažkosti života prežívala s Pánom Bohom práve s takýmto pokojom. Nech ju samotný Pán ochraňuje, požehnáva a privádza k Sebe i do zboru. Pán Boh nech dáva všetkého dostatočne i celej jej rodinke. Nech ju jej meno Zoja, ktoré pochádza z gréckeho slova dzoé (život) skutočne charakterizuje ako kresťana, ktorý má nový život v Pánovi Ježišovi. Spoločne ti želáme všetko dobré, milá Zojka.

Fotografie

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 7. februára sa po službách Božích v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil výročný účtovný a volebný konvent. Za účasti členov zboru zo všetkých územných zborových jednotiek boli prednesené všetky relevantné správy, schválený rozpočet zboru na tento rok, ale aj zvolený brat Štefan Hurný do funkcie zástupcu zborového dozorcu a miesto medzi presbytermi od tohto dňa patrí aj bratovi Ivanovi Jungovi. Veľký časový i diskusný priestor si vyžiadalo schvaľovanie aktualizovaného zborového štatútu. Bez diskusie však nezostalo ani množstvo iných tém, ktoré sú do budúcnosti námetom pre zborové predsedníctvo i presbyterstvo. Na niektoré otázky a pripomienky dostali diskutujúci odpovede priamo na mieste. Záujem členov zboru o dianie v zbore je potešujúci, s Božou pomocou a požehnaním prispeje k rozvoju tohto malého Kristovho stáda na slávu Hospodinovu.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekumenické bohoslužby Už tradične v januári organizujeme v spolupráci s Rímsko-katolíckou cirkvou v priebehu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločné ekumenické bohoslužby. Tentokrát opäť v Nitrianskom Pravne, kde sme sa zišli už ako starí známi.

Článok            Fotografie

Oprava Národnej kultúrnej pamiatky

Kostol v Zemianskych Kostoľanoch Ešte v roku 2015 bol vypracovaný projekt na opravu Národnej kultúrnej pamiatky - evanjelického kostola v Zemianskych Kostoľanoch. Tento projekt bol finančne podporený dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sumou 1 090,00 €.


Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Novoročný koncert V nedeľu 3. januára 2016 sa v evanjelickom kostole v Zemianskych Kostoľanoch za účasti starostky obce Ing. Janky Školíkovej, rímsko-katolíckeho farára Mgr. Mariána Holbaya a evanjelického kaplána Mgr. Michala Tekelyho uskutočnil Novoročný koncert. Zo zaplneného kostola sa Vám pokúsime priblížiť jeho atmosféru prostredníctvom fotografií Lukáša Matouška.

Fotografie