ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Pripravujeme nájdete bližšie informácie o pripravovaných bohoslužbách na prelome mesiacov v Zemianskych Kostoľanoch.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v piatok 10. novembra 2017 o 16:30 na fare v Zemianskych Kostoľanoch.

V sekcii Reformačné listy, je odkaz na 27. číslo tohoto informačného spravodajcu.

Ponúkame knihy z vydavateľstva Porta Libry za zvýhodnené ceny. V prípade záujmu kontaktujte sestru zborovú farárku alebo brata námestného farára.

Facebook

Facebook

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Prosba o finančnú podporu

Pomoc Sestry a bratia, náš zbor potrebuje aj Vašu finančnú pomoc. V súvislosti s rekonštrukciou modlitebne v Handlovej potrebujeme vyšší obnos peňazí. Prosíme všetkých ochotných darcov, ktorí by chceli prispieť, aby tak urobili na číslo účtu SK9102000000000036432382. Prípadne sa spojili so sestrou farárkou alebo bratom farárom a prejednali podmienky poskytnutia finančnej výpomoci. Telefonické kontaky sú v sekcii Presbyterstvo na tejto stránke. Ochotným darcom dopredu ďakujeme za akúkoľvek čiastku.


Obnova kultúrnej pamiatky

Pamiatka Reformácia aj na hornej Nitre pred 500 rokmi prinášala svoje ovocie. Medzi najstaršie pamiatky patrí artikulárny kostolík v Zemianskych Kostoľanoch. Poznačil ho zub času a najviac ho trápi vlhkosť pretože bol postavený na meandroch koryta rieky Nitra. Pamiatku na počiatky histórie tejto cirkvi v regióne chcú uchovať aj pre ďalšie generácie.

Audio

Seniorátny deň TUS v Martine

Seniorátny deň V nedeľu 10. septembra 2017 prebehol v Martine Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu. Vďaka bratovi Štefanovi Ruttmarovi prinášame z tohoto podujatia niekoľko fotografií a krátke videá, ktoré zachytávajú atmosféru v tomto čase a mieste. Záverečné obrázky i filmové šoty sú z kostola v Necpaloch, kde sa konala predpremiéra opery Hrad prepevný.

Článok    Fotografie    Video - úvod     Video - opera     Video - záver opery

Detský letný tábor

Tábor V článku od sestry farárky Vám priblížime tohtoročný detský letný biblický tábor. Mal dennú formu a množstvo duchovných i športových aktivít, aby čo najviacej zaujal mladých účastníkov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na jeho organizácii podieľali, ale aj všetkým sestrám a bratom, ktorí v zbierke ne tento tábor pomohli rodičom detí ľahšie zvládnuť finančnú záťaž.

Článok

Stretnutie rodín

Stretnutie rodín Už sa v našom zbore stáva tradíciou, že na začiatku leta sa stretávajú rodiny. Stretnutie býva zvyčajne na chate, v tomto roku však nie v Lelovciach, ale v Kamenci. Tak sme v našom zbore využili štátny sviatok a vyšlo aj počasie. Viac informácií sa dozviete z priloženého článku a fotografií.

Článok            Fotografie

Zmrzlinová párty

Zmrzlinová párty Začiatkom prázdnin sa v Handlovej uskutočnila akcia, ktorej prvé kolo sa odohralo presne v tomto meste práve pred piatimi rokmi. Je dobré, že sa aktivity nášho zboru prenášajú aj do tohto mesta a sú zamerané hlavne na deti a mládež.

Článok

Konfirmácia

Konfirmácia Potvrdiť krstnú zmluvu a prvýkrát pristúpiť k sviatosti Večere Pánovej prišli v sprievode svojich blízkych i členov zboru v nedeľu 25. júna do prievidzského kostola štyria mladí ľudia. Po ukončení dvojročnej prípravy sa stali dospelými členmi našej cirkvi, so všetkými právami i povinnosťami k tomu sa viažúcimi. Nezostáva nič iné, len zaželať, aby Duch Svätý sprevádzal týchto mladých ľudí po celý čas ich pozemského života a aby boli dobrými následníkmi nás starších, ktorým raz zanecháme Pánovu vinicu.

Článok            Fotografie

Nový člen cirkvi Kristovej a nášho cirkevného zboru

Krst Lujzy Opäť bola naša radosť v nedeľu 18. júna znásobená faktom, že v prievidzskom evanjelickom chráme bola do vínneho kmeňa Pána Ježiša zaštepená malá Lujza. Potešuje skutočnosť, že Kristovo stádo sa rozširuje, ale aj to, že sa rodičia a blízki rozhodli k tejto sviatosti pristúpiť nielen ako k rodinnej slávnosti, ale podelili sa s touto radosťou verejne pred celým cirkevným zborom.

Článok

Služby Božie s pripomienkou Dňa matiek

Deň matiek Bohoslužby 7. mája v Prievidzi boli obohatené programom, v ktorom účinkovali hlavne deti. Ale už kázeň sestry farárky sa dotýkala Božieho požehnania materstva, ale aj našich hriechov, ktoré páchame práve z dôvodu neúcty k našim mamičkám. Deti mali pripravené pásmo so spevom i recitáciou, nechýbali ani husle a klavír. Len bolo na škodu tohoto stretnutia, že si Božie slovo i veľmi pekný program prišlo vypočuť tak málo z nás.

Článok            Fotografie

Mimoriadny konvent

Konvent V poslednú aprílovú nedeľu sa v prievidzskom kostole zišiel mimoriadny konvent. Okrem procedurálnych záležitostí bol na programe jediný bod - situácia v našej cirkvi. Členovia zboru boli už predbežne informovaní o dianí v ECAV. Tak prostredníctvom tlačovín, ako aj informáciami od presbyterov. V diskusii k tomuto bodu podali správy z osobnej skúsenosti viacerí z členov presbyterstva. Na konvente bolo schválené odoslanie otvoreného listu členom Generálneho predsedníctva, ktorý iniciovali práve presbyteri, avšak členovia zboru zúčastnení na konvente sa jednomyseľne pripojili. Podnetné myšlienky zazneli aj v pomerne krátkej diskusii.

Otvorený list            Uznesenie

Ekumenický svetový deň modlitieb

Kremnica Sestry a bratia, prinášame Vám na tomto mieste odkaz na fotografie z Ekumenického svetového dňa modlitieb, ktorý sa uskutočnil začiatkom marca v Kremnici a na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia nášho zboru, pričom poslúžili Pánu Bohu i všetkým zúčastneným peknou hudobnou prezentáciou. Bližšie informácie nájdete aj v priloženom článku i programe.

Článok       Fotografie      Program

Výročný účtovný a volebný konvent

Konvent V nedeľu 12. februára po službách Božích v Prievidzi a za účasti členov zboru zo všetkých miest našej pôsobnosti prebehol výročný účtovný a volebný konvent. Po procedurálnych otázkach a voľbe orgánov konventu prišli na rad jednotlivé správy. Potešili štatistické údaje personálneho i finančného charakteru, avšak štatistický nárast zborového členstva, aj keď len mierny, neodrazil sa zatiaľ viditeľne na bežnom živote nášho zboru. V tomto duchu sa niesli aj diskusné príspevky, ktoré uzneseniami zaviazali zborové orgány novými úlohami, ale taktiež smerovali aj k radovým členom, nielen s kritikou, ale hlavne s povzbudením. Vzhľadom na ukončenie platnosti mandátov značnej časti presbyterov, bolo nanovo zvolené celé presbyterstvo. Staronovým presbyterom sa stal brat Ján Pilch, členstvo v tomto orgáne ukončil jeho dlhoročný člen Milan Lovčický. Aj na tomto mieste chceme bratovi Lovčickému poďakovať za jeho službu a ostatným presbyterom zaželať do ďalšej práce veľa Božieho požehnania.


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekuména Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je organizovaný z vyšších cirkevných úrovní, ako by prislúchalo nášmu zboru, ale vzhľadom na mnohé rodinné väzby u nás, ale nielen na ne, sa aj náš zbor zapája do ekumenických aktivít. Veríme, že na prospech všetkých zúčastnených, ale hlavne na slávu Božiu.

Článok            Fotografie

Novoročný koncert v Zemianskych Kostoľanoch

Koncert Začiatok kalendárneho roka býva pomerne bohatý na kresťanské ekumenické stretnutia. Tak tomu je aj v regióne pôsobnosti nášho zboru. Sprevádzané zvyčajne aj Božím slovom, niekedy však hlavne prezentáciou hudobnou. Ako sa hovorí, spievať Bohu, je ako dvakrát sa modliť. A tak aj 6. januára 2017 sa v rímsko-katolíckom kostole v Zemianskych Kostoľanoch rozzvučali hlasy na oslavu Pána. Aj naše. Evanjelické.

Článok            Fotografie