ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

V sekcii Služby Božie je aktualizovaný rozpis bohoslužieb a zborových aktivít do Vianoc.

V sekcii Služby Božie nájdete rozpis bohoslužieb a zborových aktivít počas Vianoc a januára 2019.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorátne stretnutie neordinovaných pracovníkov

Dňa 15. septembra 2016, presne po roku, sa v Žiline uskutočnilo ďalšie neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu (TUS).
27 dozorcov a zástupcov dozorcov, 17 kurátorov, 16 kantorov, 15 kostolníkov, 14 pracovníkov s mládežou, 12 účtovníkov, 11 pokladníkov, 10 členov vnútromisijných výborov, 8 pracovníkov s detskou besiedkou, viacero členov modlitebného spoločenstva, hospodárskych a revíznych výborov, pracovníkov diakonie a presbyterov, v sprievode svojich duchovných pastierov z 22 cirkevných zborov TUS tvorilo takmer 230-členné spoločenstvo, ktoré mocne spájala láska Kristova.
Organizovaním tohto stretnutia sa predsedníctvo seniorátu chcelo poďakovať tým najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov za ich ochotnú službu v cirkvi, ako prejav vernosti a oddanosti Pánu Bohu. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre vzdelávanie, odovzdávanie si skúseností a vzájomné povzbudzovanie sa do ďalšej služby a práce na vinici Pánovej.
V prvom bloku, po duchovnom zamyslení a modlitbe brata Jána Šimka, zástupcu dozorcu zo Žiliny, odznela prednáška Kataríny Valčovej, prodekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, na tému „Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v cirkvi". Rozhovory a diskusia po prednáške, vzájomné povzbudzovanie sa do služby bolo nosnou náplňou rozhovorov v ôsmich skupinách, tvorených účastníkmi podľa ich funkcie, resp. služby, ktorú v cirkevných zboroch vykonávajú, resp. o ktorú sa zaujímajú.
Kantori absolvovali seminár s bratom Jankom Siromom, na tému „Organ a jeho funkcia v cirkvi v historických premenách“. V rozprave sa venovali problematike chorálov, registrácii i praktickým skúsenostiam zo sprievodu liturgie počas služieb Božích.
Brat konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla informoval skupinu presbyterov a pracovníkov diakonie o možnostiach zriadenia i skúsenostiach s prevádzkovaním denného stacionára v cirkevnom zbore. Zástupca Spoločenstva evanjelickej mládeže Miroslav Mudrák predstavil 4 zahraničných dobrovoľníkov pracujúcich na území seniorátu. V rámci programu informoval o možnosti EDS v zahraničí a ponúkol spoluprácu a pomoc na akciách mládeže a dorastu v cirkevných zboroch.
Tretia časť – blok hudby, piesní, svedectiev a modlitieb - bola zameraná na oslavu Trojjediného Pána Boha, povzbudzovanie sa vo viere a vydávanie osobných svedectiev zástupcov zúčastnených cirkevných zborov TUS. Okrem prednesených hudobných diel a spoločnom speve duchovných piesní osobitne prítomných oslovilo predstavenie koncertného organistu a kantora Janka Siromu a svedectvá dvoch tohtoročných konfirmandiek. Rozprávali s vďakou o požehnanom pôsobení konfirmačnej výučby a práce s dorastom v cirkevnom zbore na ich vieru i formovanie životných túžob a cieľov. Dojímavé a inšpirujúce boli i svedectvá rodičov - evanjelikov, ale i rodičov z radov nečlenov ECAV, ktorých deti môžu navštevovať Evanjelickú materskú školu v Žiline. V moderovanom rozhovore sa taktiež predstavili, a svoje svedectvá o viere, skúsenostiach zo štúdia teológie, ale i očakávaniach v službe duchovného v cirkevnom zbore, vydali štyria študenti teológie z TUS. Program krásnymi vystúpeniami obohacoval Detský spevokol z Príboviec a Zborový orchester z Krpelian.
Po obede, už v neskorých popoludňajších hodinách, sa približne tretina prítomných zúčastnila na prehliadke Sobášneho paláca v Bytči, ktorý dal postaviť palatín Juraj Thurzo. Prítomní si pozreli filmový dokument o jeho živote a diele a vypočuli si prednášku o zaujímavostiach zo života tohto neordinovaného zvolávateľa Žilinskej synody v roku 1610.

Ing. Ján Beňuch