ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Príhovor

Sestry a bratia, Kniha kníh je popretkávaná aj príbehmi, kde sa stretávame s materinskou láskou. Asi najznámejšie sú pre nás verše z evanjelií o počatí a tehotenstve Márie, matky Pána Ježiša. Ja som si však do dnešného príhovoru vybral starozmluvný príbeh z Prvej knihy kráľov, 3. kapitoly, kde sa píše o súde kráľa Šalamúna.
Na pripomenutie uvediem, že sa jednalo o spor dvoch žien - matiek o novorodeniatko. Jedna obvinila druhú, že po smrti svojho dieťatka jej v noci vymenila svoje mŕtve dieťa za jej živé a domáhala sa pred kráľom jeho vydania. Tu si pomôžme citovaním Písma, konkrétne veršov 24. až 27.: „Kráľ rozkázal: Vezmite meč! Priniesli meč pred kráľa, a ten pokračoval: Rozotnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. Nato žena, ktorej syn bol ten živý, obrátila sa na kráľa, lebo sa pohlo jej vnútro pre jej syna: Ó, pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho! Ale tamtá nástojila: Nech nebude ani moje, ani tvoje! Rozotnite! Vtedy kráľ rozhodol: Dajte tejto živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matka!"
Tento príbeh sa využíva skôr na vykreslenie Šalamúnovej múdrosti. My sa však pristavme aj pri jeho druhom aspekte, ktorý je v ňom neprehliadnuteľný. Pri materinskej láske. Skutočná matka nikdy nemôže chcieť, aby jej dieťa utrpelo ujmu. Bráni ho, stará sa, vychováva. Sú chvíle v živote človeka, keď je matka nezastupiteľná a aj napriek láske a starostlivosti iných blízkych ľudí až nenahraditeľná. Citové puto, ktoré vzniká medzi matkou a dieťaťom je mnohokrát väzba na celý život. Tak aj kráľ Šalamún v našom príbehu poznajúc túto pravdu rozhodol spravodlivo.
Často si materinskú lásku uvedomujeme vo chvíľach pohody, šťastia, spoločných príjemných zážitkov. Pravá materinská láska však nie je o tom, že dieťa dostane vždy všetko, čo si zažiada. Aj vyslovené „nie" v správnej chvíli, možno aj pokarhanie alebo dokonca fyzický trest je v danom momente pre výchovu a ďalší život mladého človeka podstatné. Nijako však nezmenšuje materinskú lásku. Koľkí z nás si pamätajú doslova okrídlenú vetu: „Bijem ťa, lebo ťa mám rada". Koľko nepokojného úžasu nad nelogickosťou tohto výroku to v malých hlavičkách vyvolalo? Mnohí z nás sa museli stať rodičmi, aby sme konečne túto logiku pochopili. Matka nám vždy chcela len a len dobre, aj vo chvíli, keď nás trestala. Koľká to paralela s našim nebeským Otcom?
Drahé sestry, prajem vám pri príležitosti dnešnej slávnosti veľa Božej milosti a požehnania. Zároveň ďakujem za to, s akou láskou a častokrát až sebaobetovaním sa staráte o svoje dietky. A ďakujem aj za to, že ich privádzate pred tvár nášho Pána.

Ing. Peter Majerík