ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Misijné popoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím! Tento verš starozmluvného textu proroka Izaiáša bol hlavným mottom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v poslednú októbrovú nedeľu v prievidzskom kostole a bolo zamerané na pripomenutie si tohto mesiaca ako Mesiaca úcty k starším. Úcty k šedinám a životným skúsenostiam, ktoré by mali byť pre mladšie ročníky zdrojom inšpirácie i poučenia. Ale i príkladom viery v Boha. Stretnutie okorenené aj účasťou brata seniora Mariána Kaňucha s manželkou. Zúčastnili sa ho sestry a bratia zo všetkých filiálok zboru i rodičia nášho brata kaplána Michala Tekelyho.
Básne, uvítanie bratom Milošom Krpelanom, piesne a modlitby tvorili úvod stretnutia. Do spevu piesní sa zapojili všetci zúčastnení, hudobný sprievod tvorili varhany a gitara, vynikajúcu vodcovskú úlohu v speve však zohrávalo ženské kvarteto rodiny Krpelanových. Určite zaujala aj scénka na biblický text o slepcovi, ktorého zo slepoty vyliečila jeho viera v Ježiša Krista. Zamyslenie k danej téme predniesol brat kaplán.
Potom sa prezentoval brat senior so svojou prednáškou z misijnej cesty do Indie. Predniesol množstvo reálií zo súčasnej Indie, hlavne sa však zameral na cieľ svojej cesty - evanjelizáciu v tejto ďalekej krajine, rozdelenej administratívne na mnoho štátov, ale aj jazykovo, kultúrne a nábožensky. Mnohokrát na veľmi antagonistické skupiny. Pritom však na konkrétnych grafických podkladoch ukázal, ako sa len za posledných päť rokov situácia v Indii zmenila v prospech kresťanstva a poukázal aj na niektoré konkrétne príklady šírenia evanjelia, ktoré by mohli byť vzorom aj pre naše cirkevné zbory. Prednáška určite veľmi zaujímavá i poučná.
Po záverečných modlitbách a piesni si zobrala slovo sestra farárka Blanka Kostelná, poďakovala sa hosťom i domácim za účasť a pozvala na drobné pohostenie do vestibulu kostola. No a tam sa vytvorili debatné hlúčiky a rozoberali sa rozličné témy. Možno však povedať, že azda všade rezonovala téma misie. Evanjelizácie vo všeobecnosti i v podmienkach nášho zboru. Aby sme do kŕdľa najlepšieho Pastiera privádzali ďalšie a ďalšie ovečky.

Ing. Peter Majerík