ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Denný biblický letný tábor

V dňoch 17. až 22. augusta 2015 sa osemnásť detí nášho cirkevného zboru z Prievidze, Zemianskych Kostolian, Koša, Sebedražia, Nitrianskeho Pravna, Malinovej a Novák zúčastnilo na dennom biblickom tábore.
Každý deň sme začínali modlitebným stíšením, potom nasledovali hry a súťaže, kde družstvá „Turisti" a „Horolezci" zbierali body pre svoj tím. Po dobrých výkonoch bolo treba doplniť energiu a vitamíny z ovocnej desiaty. Potom bola besiedka, pozostávajúca z piesní, lekcie, kvízov a učenia zlatého verša.
Náš tábor mal názov Výstup na vrchol. Vystúpili sme na päť zvláštnych vrchov, o ktorých sa hovorí v Biblii. Na každom z nich sa udiali veci, cez ktoré aj nám Pán Boh hovorí niečo dôležité.
Prvý deň si deti vypočuli príbeh o Abrahámovi a Izákovi, ako spoločne vystupovali na vrch Morija; o tom, ako Pán Boh oslovil Abraháma, aby obetoval svojho syna Izáka. Abrahám preukázal poslušnosť Pánu Bohu, spoliehal sa na Jeho pomoc a namiesto Izáka mohol byť obetovaný baránok. Aplikácia: Pán Boh skúša svoje deti. V ťažkostiach sa spoliehajme na Božiu pomoc.
Na druhý deň sme vystúpili spolu s Mojžišom na vrch Sinaj. Hovorili sme o tom, ako Izraelci putovali z Egypta do Kanaánu. Bola to dlhá cesta a Pán Boh sa o nich staral, keď ich viedol púšťou a dával im pokrm i vodu. Na vrchu Sinaj dal Pán Boh Mojžišovi dve kamenné dosky s desiatimi prikázaniami. Tieto prikázania platili nielen vtedy pre Izraelcov, ale platia aj dnes pre nás. Aplikácia: Pán Boh hovorí. Dávajme pozor, čo nám hovorí a poslúchajme Ho.
Tretí deň bol cieľom nášho výstupu vrch Karmel. Na tomto vrchu sa dokázala Hospodinova moc. Eliáš vyzval kráľa Achába, aby priviedol na vrch Karmel 450 Baalových kňazov a 400 kňazov Ašéry. Zabili junca, dali ho na kopu dreva a vzývali Baala. Eliáš tiež zabil junca, dal ho na oltár, vykopal okolo jarček, polial junca vodou, až sa jarček naplnil a vzýval meno Hospodinovo. Odrazu padol na oltár Boží oheň a spálil obeť, drevo aj kamene. Oheň bol tak horúci, že dokonca aj voda v jarčeku sa vyparila. Aplikácia: Hospodin je jediný pravý Boh. Nasledujme Ho a vždy Ho poslúchajme.
Na štvrtý deň sme počúvali príbeh, ako Pán Ježiš zavolal svojich učeníkov Petra, Jakuba a Jána, aby sa s ním šli na vrch modliť (vrch Premenenia). Učeníci zaspali a k Pánovi Ježišovi, ktorý sa modlil a Jeho tvár sa skvela ako slnko, prišli Eliáš a Mojžiš. Hovorili spolu o tom čo sa malo stať - o smrti Pána Ježiša na kríži. Keď sa učeníci zobudili, báli sa. Pána Ježiša, Eliáša a Mojžiša zahalil biely oblak, z ktorého sa ozval Boží hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, Jeho poslúchajte!" Keď učeníci prezreli, už nebolo ani oblaku, ani Mojžiša, ani Eliáša. Zostal len Pán Ježiš a učeníci už viac nepochybovali, kto je Ježiš. Aplikácia: Pán Ježiš je Boží Syn. Dôverujme Mu, poslúchajme Ho, On nás spasí.
V piaty deň sme kráčali spolu s Pánom Ježišom krížovou cestou až na Golgotu, kde Ho ukrižovali medzi dvoch zločincov. On nevinný vzal na seba hriechy všetkých nás. Aplikácia: Pán Ježiš vzal na seba trest za naše hriechy. Ak uveríme v Neho a poprosíme Ho o odpustenie našich hriechov, budeme mať večný život. Pre toto jediný Boží Syn trpel a zomrel.
Na obed sme chodili do reštaurácie, kde sa o nás veľmi dobre postarali a chutné jedlo rýchlo mizlo z tanierov vedúcich, ale aj detí.
Popoludnia sme venovali tvorivým dielňam, kde deti mohli preukázať svoju šikovnosť, tvorivosť i fantáziu. Menšie deti si vyrobili z roliek od toaletného papiera stojan na perá alebo farbičky; usmievavé záložky do knihy; vyrobili a ozdobili kartónový rám na fotografie a ešte vyšiel čas aj na obrázky zo zažehľovacích koráliek. Staršie deti skladali z farebných papierov kvety, ktoré spájali do rôznych tvarov a vytvárali kvetinové dekorácie. Tiež z novinového papiera točili ruličky, ktoré potom pevne stáčali; vytvorili kolieska rôznej veľkosti a tie zafarbili akrylovou farbou. Tak vznikli podložky pod poháre, alebo spojením koliesok rôznej veľkosti dekorácie na stenu.
Výnimočný bol piaty deň - piatok, keď sme ráno spoločne vlakom odišli do Handlovej. Celé dopoludnie sme mali možnosť športovať v Hutira Relax Clube. Menší mali k dispozícii pieskovisko a preliezkovým hradom a trampolínu, starší si mohli zahrať stolný tenis, minigolf alebo tenis a nakoniec na všetkých čakal bazén. Po dobrom obede sme sa vlakom presunuli do Zemianskych Kostolian. Tu nás čakali dobré koláčiky a len čo sme sa občerstvili, program pokračoval. Aj ten bol výnimočný. Prišiel medzi nás Robo Mikla so svojimi dvomi hudobníkmi, aby nám porozprával svoj životný príbeh, ktorý bol kľukatý. Striedali sa dobré a zlé obdobia, až našiel cestu k Pánu Bohu a jeho život našiel nový rozmer. Svoje rozprávanie striedal piesňami svojho vyznania a nakoniec sme si všetci spoločne ešte zaspievali niektoré piesne z besiedky. Ako poďakovanie sme Robovi darovali detský spevníček „K trónu slávy" s venovaním a našimi podpismi. Rozlúčili sme sa s nádejou, že o rok sa znovu stretneme. A už sa pripravovala večera: vatra a špekáčky. A veru nám všetkým chutilo. Po večeri deti dostali svietiace prsty a o zábavu bolo postarané. Nocovalo sa vo fare na karimatkách v spacákoch.
V sobotu hneď po chutných raňajkách sme si spravili vyhodnotenie tábora a každé dieťa dostalo diplom a balíček s drobnosťami, ktoré mu budú pripomínať spoločné chvíle.
Za tento krásny a požehnaný týždeň musíme ďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že nás ochraňoval, dal nám pekné počasie, ale aj deti, ktoré počúvali, aby sa čo najviac naučili a s radosťou tvorili pekné veci.
A taktiež patrí poďakovanie aj našim sponzorom:
• bratovi Emilovi Klaučovi za množstvo minerálky, aby sme mohli dodržať pitný režim;
• bratovi Pavlovi Urminskému za koláče na olovrant;
• bratovi Ivanovi Jungovi za možnosť hier v Hutira Relax Clube a za sponzorovanie obeda v piatok;
• manželom Plachým za sobotňajšie raňajky.

Mgr. Blanka Kostelná