ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

20. výročie posvätenia chrámu v Prievidzi

Okrem dôstojného brata biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola medzi pozvanými hosťami na slávnostných službách Božích pri príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu v Prievidzi sa zúčastnili aj zástupcovia rímsko-katolíckej cirkvi z farnosti Zapotôčky kaplán Dominik Jáger a diakon Pavel Lojan.
Za mestské a obecné samosprávy v pôsobnosti nášho zboru prijali pozvanie primátorka Prievidze pani Katarína Macháčková, starostka Zemianskych Kostolian pani Jana Školíková a primátor Bojníc pán František Tám. Prišli aj zástupcovia z družobných zborov z Nesvád a Myjavy a pozvanie prijala aj jedna z hybných síl výstavby prievidzského kostola sestra Viola Fronková.
Brat biskup sa vo svojej kázni okrem iného zameral aj na význam chrámu ako nositeľa identity kresťanského spoločenstva, miesta stretávania sa ľudí, kde hlavným znakom a zásadným princípom je ich viera. Miesta rozvoja duchovnej podstaty jednotlivca i spoločenstva, miesta výchovy, povzbudenia i napomenutia. Po kázni vystúpili so svojimi príhovormi hostia a aj ich príspevky boli povzbudením do ďalších rokov i vyjadrením radosti, že náš zbor aj za týchto konkrétnych dvadsať rokov prešiel cestu, ktorá je Pánu Bohu na radosť. Spomínali sa aj sestry a bratia, ktorí pred dvadsiatimi rokmi stáli pri základoch nášho kostola, dnešnej slávnosti sa však už nedožili. Práve sestra Fronková vyzdvihla aj finančnú pomoc cirkevného zboru St. Andrew´s, Mahtomedi z Minnesoty v USA, ktorí prispeli na stavbu.
Na záver služieb Božích zaznela hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš.
Slávnosť však nekončila. Vo vestibule sa rýchlo pripravilo občerstvenie a vytvoril sa priestor na neformálne diskusie. Komunikujúcich hlúčikov bolo veľa a tém na rozhovor ešte viac. No a na pozvaných hostí čakal ešte spoločný obed.
Popoludní pokračoval slávnostný deň o 14:30 koncertom kresťanskej hudobnej skupiny Matuzalem. Okrem krásnych piesní, ktoré hovoria o Božej láske k hriešnemu človeku a oslavujú Pána Boha, vydali členovia skupiny osobné svedectvá o ich ceste za Pánom Ježišom Kristom. Hovorili aj o svojich slabostiach a hriešnom živote; ako sa vzdali Pánu Bohu, prijali Jeho omilostenie a On z nich učinil slobodné Božie deti. O tom, že slová svedectiev i piesní vnikli do sŕdc počúvajúcich, svedčí aj záujem o CD nosiče, ktoré si poslucháči zakúpili.
Týmto chceme poďakovať ešte raz všetkým hosťom, ktorí prijali účasť na slávnosti; všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri stavbe nášho kostola; všetkým, ktorí sa za tých dvadsať rokov starali o jeho prevádzku; všetkým, ktorí v nedeľu 17. mája 2015 zabezpečili svojou ochotou a pomocou hladký priebeh celej slávnosti, ale hlavne Pánu Bohu, ktorý nám vo všetkom pomáhal a bohato požehnal celé naše snaženie.

Kto sú Matuzalemci? Klávesy a spev - Slávo Kráľ, gitara a spev - Daniel Valenta, gitara a spev - Daniel Šaling.
Začiatky skupiny Matuzalem siahajú do minulého storočia. V roku 1958 ako dvanásťroční zaspievali pred verejnosťou svoju prvú pieseň. Odvtedy prechádzali rôznymi zmenami. Účinkovali ako inštrumentálna skupina v celoštátnom mládežníckom spevokole Jas, sprevádzali vokálnu dievčenskú skupinu Polaris, s ktorými neskôr vytvorili vokálnoinštumentálny oktet. V poslednej zostave, ako ich poznáme dnes, hrajú a spievajú od roku 1983. Nakoľko sa mnoho rokov aktívne venovali tejto hudobnej činnosti, poslucháči im dali meno Matuzalem.
Tri hlavné zásady služby skupiny Matuzalem:
- spievať a hrať na Božiu chválu,
- svojou službou ukázať na cestu k Pánu Bohu,
- povzbudzovať tých, ktorí už na túto cestu vykročili.
Súčasný repertoár tvoria hlavne pôvodné skladby Sláva Kráľa, ale tiež preložené gospely a černošské spirituály, takisto so slovenskými textami Sláva Kráľa.

Mgr. Blanka Kostelná, Ing. Peter Majerík