ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Seniorátne stretnutie neordinovaných pracovníkov

Dňa 15. septembra 2016, presne po roku, sa v Žiline uskutočnilo ďalšie neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu (TUS).
27 dozorcov a zástupcov dozorcov, 17 kurátorov, 16 kantorov, 15 kostolníkov, 14 pracovníkov s mládežou, 12 účtovníkov, 11 pokladníkov, 10 členov vnútromisijných výborov, 8 pracovníkov s detskou besiedkou, viacero členov modlitebného spoločenstva, hospodárskych a revíznych výborov, pracovníkov diakonie a presbyterov, v sprievode svojich duchovných pastierov z 22 cirkevných zborov TUS tvorilo takmer 230-členné spoločenstvo, ktoré mocne spájala láska Kristova.
Organizovaním tohto stretnutia sa predsedníctvo seniorátu chcelo poďakovať tým najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov za ich ochotnú službu v cirkvi, ako prejav vernosti a oddanosti Pánu Bohu. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre vzdelávanie, odovzdávanie si skúseností a vzájomné povzbudzovanie sa do ďalšej služby a práce na vinici Pánovej.
V prvom bloku, po duchovnom zamyslení a modlitbe brata Jána Šimka, zástupcu dozorcu zo Žiliny, odznela prednáška Kataríny Valčovej, prodekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, na tému „Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v cirkvi". Rozhovory a diskusia po prednáške, vzájomné povzbudzovanie sa do služby bolo nosnou náplňou rozhovorov v ôsmich skupinách, tvorených účastníkmi podľa ich funkcie, resp. služby, ktorú v cirkevných zboroch vykonávajú, resp. o ktorú sa zaujímajú.
Kantori absolvovali seminár s bratom Jankom Siromom, na tému „Organ a jeho funkcia v cirkvi v historických premenách“. V rozprave sa venovali problematike chorálov, registrácii i praktickým skúsenostiam zo sprievodu liturgie počas služieb Božích.
Brat konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla informoval skupinu presbyterov a pracovníkov diakonie o možnostiach zriadenia i skúsenostiach s prevádzkovaním denného stacionára v cirkevnom zbore. Zástupca Spoločenstva evanjelickej mládeže Miroslav Mudrák predstavil 4 zahraničných dobrovoľníkov pracujúcich na území seniorátu. V rámci programu informoval o možnosti EDS v zahraničí a ponúkol spoluprácu a pomoc na akciách mládeže a dorastu v cirkevných zboroch.
Tretia časť – blok hudby, piesní, svedectiev a modlitieb - bola zameraná na oslavu Trojjediného Pána Boha, povzbudzovanie sa vo viere a vydávanie osobných svedectiev zástupcov zúčastnených cirkevných zborov TUS. Okrem prednesených hudobných diel a spoločnom speve duchovných piesní osobitne prítomných oslovilo predstavenie koncertného organistu a kantora Janka Siromu a svedectvá dvoch tohtoročných konfirmandiek. Rozprávali s vďakou o požehnanom pôsobení konfirmačnej výučby a práce s dorastom v cirkevnom zbore na ich vieru i formovanie životných túžob a cieľov. Dojímavé a inšpirujúce boli i svedectvá rodičov - evanjelikov, ale i rodičov z radov nečlenov ECAV, ktorých deti môžu navštevovať Evanjelickú materskú školu v Žiline. V moderovanom rozhovore sa taktiež predstavili, a svoje svedectvá o viere, skúsenostiach zo štúdia teológie, ale i očakávaniach v službe duchovného v cirkevnom zbore, vydali štyria študenti teológie z TUS. Program krásnymi vystúpeniami obohacoval Detský spevokol z Príboviec a Zborový orchester z Krpelian.
Po obede, už v neskorých popoludňajších hodinách, sa približne tretina prítomných zúčastnila na prehliadke Sobášneho paláca v Bytči, ktorý dal postaviť palatín Juraj Thurzo. Prítomní si pozreli filmový dokument o jeho živote a diele a vypočuli si prednášku o zaujímavostiach zo života tohto neordinovaného zvolávateľa Žilinskej synody v roku 1610.

Ing. Ján Beňuch