ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Vernisáž výstavy obrazov k 500. výročiu reformácie

Obrazy venujeme: - Dr. Martinovi Lutherovi,
- nášmu chrámu Božiemu,
- súčasným i budúcim generáciám.
Obsahom sú zamerané na život a dielo Dr. Martina Luthera. Prispelo desať amatérskych výtvarníkov: MUDr. Vladimír Garaj ml., Peter Šoltó, Lydka Krpelanová, Ivanka Krpelanová, Ivetka Krpelanová, Hanka Kohútová, Mgr. Eva Gašparová, Ondrej Híreš, Mgr. Anna Lechtová. Spolu dvadsať jedna diel.
V nedeľu ráno 15. októbra o 9,30 sa zišli členovia z celého nášho cirkevného zboru v chráme Božom v Prievidzi. Potešili sme sa, že prijal pozvanie brat senior Turčianskeho seniorátu Mgr. Marián Kaňuch. Poslúžil nám pútavou kázňou na text zo žalmu 43, 3. a 4. verš: „Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú a privedú na Tvoj svätý vrch a ku Tvojim príbytkom, aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojho radostného plesania a na harfe Ťa oslavoval, Bože, Bože môj!“
Po kázni brat dozorca Ing. Ján Kuneš v mene cirkevného zboru zablahoželal už bývalému kaplánovi Mgr. Michalovi Tekelymu k úspešnému zloženiu farárskych skúšok.
Po záverečnej liturgii pokračoval program. Brat farár Michal Tekely sa nám v krátkosti prihovoril slovami o Martinovi Lutherovi a reformácii a Lydka Krpelanová zarecitovala báseň. Za sprievodu tichej hudby a piesne Ivetky Krpelanovej sa účastníci služieb Božích presúvali do zborovej miestnosti na vernisáž. Otvorenie výstavy obrazov zahájila sestra Mgr. Marta Gašparová básňou, ktorú zložila jej dcéra Mgr. Eva Gašparová. Potom sestra Mgr. Anna Lechtová predstavila postupne všetkých autorov, oboznámila s technikou, zámerom autora i posolstvom diela. Pri každom obraze je legenda s náučným obsahom. Tieto diela budú stálou expozíciou v zborovej miestnosti, pokiaľ bude tento chrám stáť a slúžiť svojmu účelu.
Na záver brat Miloš Krpelan poďakoval sestre Anne Lechtovej za myšlienku a jej realizáciu. A už nasledovala prehliadka a osobné rozhovory. Všetci boli pozvaní do vestibulu na občerstvenie, kde sa zdieľali s pocitmi a zážitkom z tejto Pánom Bohom požehnanej slávnosti.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do realizácie tohoto milého podujatia, no predovšetkým Pánu Bohu, ktorý bol tým najlepším režisérom celého diania.

Mgr. Anna Lechtová