ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Malý katechizmus

Katechizmus Zostavil ho Dr. Martin Luther. Lutherovým zámerom bolo, aby sa katechizmus používal nielen v kostole ako základ kázní, ale predovšetkým doma. Každý otec by mal z neho aspoň raz do týždňa vyskúšať svoje deti a domácnosť.
Sám o katechizme povedal:
„... mnohí si myslia, že Katechizmus je jednoduché, ľahučké učenie, ktoré si hneď po jednom prečítaní zapamätajú a hodia knihu do kúta ... Ja som doktor ... a predsa sa učím Katechizmus ako dieťa a čítam si ho a hovorím od slova do slova každé ráno a keď mám čas, i Otčenáš, Desať Božích prikázaní, Verím v Boha, Žalmy, atď. A ešte aj okrem toho denne čítam a študujem a predsa mi to nestačí, ako by som si prial ... "

(Podľa evanjelik.sk.)

Predhovor Dr. Martina Luthera.
Martin Luther všetkým verným a zbožným farárom a kazateľom: Milosť, milosrdenstvo a pokoj v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi!
Hrozný a žalostný nedostatok, o ktorom som sa presvedčil nedávno, keď som bol vizitátorom, ma donútil zostaviť tento Katechizmus, čiže kresťanské učenie v takejto krátkej, prostej a jednoduchej forme. Ó milý Bože, koľko biedy som videl! Pospolitý ľud, najmä po dedinách, nič nevie z kresťanského učenia a, žiaľ, aj mnohí farári sú celkom neschopní a nespôsobní učiť. A predsa všetci sa volajú kresťania, sú pokrstení a prijímajú velebnú sviatosť, nevedia však ani Otčenáš, ani Vieru všeobecnú kresťanskú, ani Desať Božích prikázaní a žijú si ako prostučký dobytok a nerozumné prasce; a keďže teraz prišlo evanjelium, naučili sa len šikovne a majstrovsky zneužívať každú slobodu. Ako sa len zodpoviete pred Kristom vy, biskupi, že ste dopustili na svoj ľud toľkú nehanebnosť a vôbec ste si nekonali povinnosti svojho úradu? Kiež vás nestihne za to nešťastie! Zakazujete pod obojím, vnucujete svoje ľudské zákony, nepýtate sa však, či vedia Otčenáš, Vieru všeobecnú kresťanskú, Desať Božích prikázaní alebo akékoľvek iné Božie slovo. Beda, beda naveky vašim hlavám! Preto všetkých vás, moji páni a bratia, farári a kazatelia, pre Boha prosím, aby ste úprimne vykonávali svoj úrad, aby ste sa zľutovali nad zvereným vám ľudom a pomáhali nám ľudí, najmä mládež naučiť Katechizmus. Tí, čo by to ináč nevedeli, nech si vezmú tieto tabule a formuly a predčitujú ich ľudu od slova do slova takto:
Po prvé: nech sa kňaz predovšetkým varuje a chráni používať rozličné alebo inakšie texty a znenia Desiatich Božích prikázaní, Otčenáša, Viery všeobecnej kresťanskej, sviatostí atď., ale nech používa jedno znenie, nech pri ňom ostane a tomu učí každý rok; lebo mládež a pospolitý ľud treba naučiť jednotnému textu a zneniu; veď keď sa dnes učí takto a o rok zas ináč, ľahko by ich mohlo pomýliť zdanie, akoby sme to chceli opravovať a celá námaha i práca vyšla by nazmar. Toto už zbadali aj milí cirkevní Otcovia, keď všetci používali jedno znenie Otčenáša, Viery všeobecnej kresťanskej, Desiatich Božích prikázaní. Preto tak treba učiť mládež a pospolitosť týmto článkom, aby sa v texte nezmenila ani slabika a aby sa neučilo a nepredriekalo jeden rok tak a druhý inak. Preto si vyber znenie, ktoré chceš a pri ňom vytrvaj. Keď však kážeš učeným a vzdelaným, vtedy ukáž svoje umenie a rozober a vylož tieto články tak, ako len vieš. Ale keď učíš mládež, zostaň trvale pri jednej určitej forme a jednom znení a nauč ich predovšetkým tieto články, totiž Desať Božích prikázaní, Vieru všeobecnú kresťanskú, Otčenáš, atď. doslova podľa textu a to tak, aby za tebou odriekali a naučili sa to naspamäť.
Tým však, čo sa to nechcú naučiť, vysvetli, že zapierajú Krista a nie sú kresťanmi; nepripusť ich ani k sviatosti, ani za kmotrov pri krste a nech neplatí pre nich nijaká kresťanská sloboda, ale treba ich jednoducho prenechať pápežovi a jeho oficiálom, ba samému diablovi. Rodičia a čeľadní otcovia nech im nedajú jesť a piť a nech sa im pohrozí, že by takýchto zatvrdlých ľudí knieža malo vyhnať zo svojej krajiny, atď. Lebo i keď nikoho nemožno ani neslobodno nútiť veriť, pospolitosť predsa len treba viesť a učiť, aby vedela, aké poriadky sú u tých, u ktorých bývajú a chcú sa prechovať a žiť. Lebo kto chce bývať v niektorom meste, musí poznať a zachovávať jeho právny poriadok, ktorého výhody chce používať, už či verí a či je v srdci podvodník alebo nezbedník.
Po druhé: keď už dobre vedia text, nauč ich aj jeho význam, aby vedeli, čo sa v ňom hovorí; a znovu si vezmi znenie tejto tabule alebo ktorékoľvek krátke znenie, ktoré chceš a pridŕžaj sa ho a nevynechaj z neho ani hlásky, ako som to povedal o texte. A venuj mu čas. Lebo netreba, aby si všetky čiastky prebral naraz, ale jednu po druhej. Až keď dobre porozumejú prvému prikázaniu, vezmi druhé a takto pokračuj; ináč by si preťažená pamäť ani jedno dobre nezachovala.
Po tretie: keď si ich naučil tomuto krátkemu Katechizmu, vezmi si Veľký katechizmus a poučuj ich aj o plnšom a širšom význame. Tu rozober každé prikázanie, každú prosbu Modlitby Pánovej, vypočítaj rozličné skutky, úžitok, ovocie, nebezpečenstvá a škody; ako toto všetko nájdeš hojne v mnohých knihách o tomto. A najmä obšírne rozoberaj prikázania a články, proti ktorým tvoj ľud najviac hreší. Napríklad: siedme prikázanie o kradnutí musíš rozoberať najmä medzi remeselníkmi, obchodníkmi, ale aj medzi sedliakmi a čeľaďou; lebo pri týchto sa často vyskytuje rozličná sprenevera a zlodejstvo. Podobne pri deťoch a pri pospolitosti musíš rozoberať najmä štvrté prikázanie, aby boli tichí, verní, poslušní, pokojní a uvádzať čím viac príkladov z Písma, kde Boh takýchto ľudí potrestal alebo požehnal.
O tomto poučuj tiež najmä vrchnosť a rodičov, aby spravodlivo vládli a priťahovali deti ku škole. Upozorňuj, že sú to povinní robiť, a keby to nerobili, akého veľkého hriechu sa dopúšťajú. Lebo tým búrajú a ničia aj Božiu aj svetskú správu ako najzarytejší nepriatelia aj Boha aj ľudí. Dobre vysvetli, ako veľmi škodia, keď nepomáhajú, aby sa z detí stali farári, kazatelia, úradníci, atď., a že ich Boh za to veľmi potresce. Lebo práve tu treba o tom kázať. Rodičia a vrchnosť v tomto tak veľmi hrešia, že sa to nedá ani vypovedať; diabol zmýšľa týmto iste čosi hrozného.
Nakoniec: aj keď sa pápežovo tyranstvo už odstránilo, sú takí, ktorí nechcú pristupovať k sviatosti a pohŕdajú ňou. Týchto treba popoháňať; ale pripomínam: nikoho nesmieme nútiť ani k viere ani k sviatosti ani určiť nijaký zákon, čas alebo miesto, ale tak treba kázať, aby sami aj bez nášho nariadenia prichádzali, ba aby oni nás farárov nútili prisluhovať sviatosť. Toto dosiahneš tým, keď im budeš hovoriť: Kto sviatosť nevyhľadáva, ani si ju nežiada prijať najmenej raz alebo štyrikrát do roka, treba sa obávať, že opovrhuje sviatosťou a nie je kresťanom, ako nie je ním, kto neverí v evanjelium a ho nepočúva; lebo Kristus nehovorí: „Toto zanedbávajte", ani „tým opovrhujte", ale „to čiňte, kedykoľvek budete piť!" atď. Naozaj chce, aby sa to činilo a nie, aby sa to zanedbávalo a opovrhovalo; veď hovorí: „To čiňte!"
Kto si však neváži sviatosť, dokazuje, že nemá hriech ani telo ani diabla ani svet ani smrť ani nebezpečenstvo ani peklo, t. j. nič z toho neverí, i keď je v tom až po uši a je dvojnásobne diablov. Preto ani nepotrebuje milosť, život, raj, kráľovstvo Božie, Krista, Boha, ani akékoľvek dobrodenie, lebo keby veril, že je taký veľmi hriešny a že potrebuje toľko dobrodenia, nepohŕdal by sviatosťou, ktorá pomáha z toľkého zla a v ktorej sa dáva toľko dobrodenia. Ani by ho nebolo treba nútiť k sviatosti nijakým zákonom, ale by bežal a utekal sám od seba a teba by nútil, aby si mu prislúžil sviatosť.
Preto nepotrebuješ tu ustanoviť zákon ako pápež; len vysvetli úžitok a škodu, potrebu a ovocie, nebezpečenstvo a spasenie tejto sviatosti a sami od seba prídu aj bez tvojho nútenia; ak však neprídu, nechaj ich a len toľko im povedz, že sú diablovi, ak nevidia a necítia svoju veľkú biedu a milostivú pomoc Božiu. Keď však toto nerobíš alebo robíš z toho zákon a jed, ty si na vine, ak pohŕdajú sviatosťou. Ako by nemali byť leniví, keď spíš a mlčíš? Preto pozor nato, kňaz a kazateľ. Náš úrad je inakší, ako bol pod pápežom, je vážny a spasiteľný. Preto je v ňom teraz toľko námahy a práce, nebezpečenstva a pokušenia a tak málo odmeny a vďaky vo svete; ale Kristus sám chce byť našou odmenou, keď verne pracujeme. Nech v tom pomáha Otec všetkej milosti, Jemu chvála a vďaka naveky skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Dokument vo formáte doc            Dokument vo formáte pdf