ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!

Prečo a ako sa modliť

Rodiny v Handlovej Bratia a sestry, v našom zbore sme sa začali v Prievidzi modliť pred Službami Božími. Stretávame sa pol hodinku pred ich začiatkom (o 9:00). Stretnutia prebiehajú v zborovej miestnosti.
Prečo sa modlíme? Pán Boh nám dal v Biblii návod ako žiť radostný a duchovne aktívny život. (To je tá práca na Jeho vinici.) Jednou z hlavných činností kresťana je modlitba. „Neprestajne sa modlite." (Prvý list Tesalonickým, 5. kapitola, 17 . verš.) Modlitba preto, lebo je to priamy rozhovor so samotným Pánom Bohom: „Môj hlas sa nesie k Bohu, a kričím; volám hlasom k Bohu a prosím, žeby ma počul." (Žalm 77, 2. verš.) Pán Boh nás k modlitbe vyzýva v Božom slove na mnohých miestach. Apoštol Pavel v prvom liste Tesalonickým v 5. kapitole, 17. a 18. verši píše: „Neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježišovi". A v liste Galatským v 6. kapitole nás v 2. verši napomína: „Jedni druhých bremená neste a tak naplňte zákon Kristov". Aj na spoločných modlitbách máme niesť problémy bratov a sestier.
Ako sa modliť? Sám alebo spoločne? Áno, správne sú obidve odpovede. Bohu milá je modlitba v tichosti srdca podľa Matúšovho evanjelia (6. kapitola, 6. verš): „ Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne". Ale Pán Boh nás vyzýva i k spoločnej modlitbe. V tom istom evanjeliu (18. kapitola, 20. verš) nám Pán Ježiš hovorí o minimálnom počte ľudí pri spoločnej modlitbe: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede." Pán Ježiš priamo napomínal učeníkov, keď sa nemodlili s ním v Getsemanskej záhrade (Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 46. verš) a povedal im: „Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia!" V Skutkoch apoštolov v 16. kapitole, 13. verši apoštol Pavel opisuje zvyk spoločnej modlitby: „A v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúc si hovorili sme so ženami, ktoré sa boli zišli."
Prečo sa ešte modliť spoločne? Božie slovo nás vyzýva k spoločnej modlitbe v liste Židom, 10. kapitole, 25. verši: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku." Prví kresťania v cirkvi spolu prežívali na spoločných modlitbách každý jeden deň (Skutky apoštolov, 4. kapitola, 32. verš): „A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša." Ako inak, ako spoločnou modlitbou by mohli vytvoriť také úžasné spoločenstvo? Žalmista nás v Žalme 34, 4. kapitole vyzýva: „Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!" A apoštol Pavel to priamo žiada od kresťanov v 1. liste Timoteovi, 2. kapitole, 8. verši: „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania." Prečo je tomu tak? Lebo je to ako s ohňom. Pokiaľ máte polienka na ohnisku spolu na kope budú omnoho dlhšie horieť ako keď ohnisko rozhrabete a polienka necháte horieť každé samostatne, určite omnoho skôr zhasnú. Tak je to aj s modlitbou a vierou veriaceho človeka. Ak nevyhľadáva spoločnú modlitbu a spoločenstvo bratov a sestier jeho viera môže skôr ochabnúť ako viera človeka povzbudzovaného spoločnou modlitbou a bohoslužbou.
Ďalším dôvodom spoločnej modlitby je sila a účinnosť takejto modlitby. V 2. knihe Mojžišovej (17. kapitola, verše 11. až 13.) čítame, že pokiaľ sa Mojžiš modlil, Izraelci víťazili. Ale keď mu ruky oťaželi, začali prehrávať: „A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvihnutú, premáhal Izrael; ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalech. A keďže boli ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho, a sadol naň, a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak stáli jeho ruky pevne až do západu slnka. Tak porazil Jozue Amalecha."
V Biblii čítame, že Izraelci sa modlili celý zbor (Žalm 107, 13.kapitola): „ A keď volali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkosti." Dokonca i sám Pán Boh nás vyzýva k spoločným modlitbám (Jeremiáš 29. kapitola, 12. verš): „Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás". V Novej zmluve tiež čítame o účinkoch a význame spoločnej modlitby v Jánovom evanjeliu, vo 4. kapitole, 23. a 24. verši: „Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť k Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde."
A ako to prebiehalo v našej evanjelickej cirkvi? Dr. Martin Luther v Malom katechizme v 3. čiastke Modlitba Pánova píše o modlitbe: „Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen." Čo to znamená "Amen"? Aby som bol istý, že takéto prosby sú môjmu nebeskému Otcovi príjemné a že ich vypočuje, lebo On sám nám tak prikázal sa modliť a sľúbil, že nás chce vypočuť. Amen, amen znamená: Iste, iste, tak sa to má stať!
A ako to prebiehalo v novodobej histórii? Keď si zoberieme ako príklad sestry Royové, ktoré boli horlivé pracovníčky na Pánovej vinici, boli aj horlivé modlitebníčky. A že modlitby prebiehali v zboroch máme zaznamenané v ich literárnych dielach. Odpoprúčam, prečítajte si napríklad dojímavý príbeh chlapca Petra od Kristíny Royovej: Peterko. (Možno aj na internete v elektronickej knižnici.) Modlenie v evanjelických cirkevných zboroch prebiehalo i za čias komunizmu, i keď bez toho, aby sa o tom veľa vedelo. Svedectvom toho sú nebohý emeritný biskup Evanjelickej cirkvi a. v. ThB. Pavel Uhorskai, ale i radoví členovia zborov brat Michal Slávka zo Starej Turej (prispievateľ do časopisu Cestou svetla), brat Ľuboš Ďuračka z Bánoviec nad Bebravou, ktorý je radovým členom ECAV v Bánovciach a bol pre mňa veľkým príkladom spoločnej modlitby v rodine i v zbore. Sú ešte mnohí ďalší, o ktorých nevieme, ale ovocie ich modlitieb sme mohli prežívať každý jeden.
Ešte jeden príklad ovocia spoločnej modlitby musím spomenúť. Je to kostol v Prievidzi. Určite si pamätáte všetci, ktorí ste chodili na biblické hodiny v rokoch 1993 až 1995, keď sme na spoločnej modlitbe prednášali Pánu Bohu problémy pri výstavbe Božieho stánku. Pán vypočul naše modlitby a dnes môžeme mať vďaka Nemu stánok Boží aj v tomto meste. Modlime sa spoločne, bratia a sestry, za duchovný stánok v našom zbore, aby sme po vzore prvých kresťanov boli jedno srdce a jedna duša. Modlime sa, bratia a sestry, lebo: „Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého." (List Jakuba, 5. kapitola, verš 16b.)

Miloš Krpelan