ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

STORNO (!!!) v časti Víkendovka! V sekcii Pripravujeme nájdete plánované letné podujatia.

Zasadnutie celozborového presbyterstva sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 17:00 na fare v Prievidzi.

V sekcii Služby Božie nájdete informácie o aktivitách v našom zbore v júni.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Dokumenty

Dokumenty Bratia a sestry, vážení priatelia, tu sú k dispozícii na oboznámenie sa ale aj na stiahnutie rozličné zborové dokumenty, tlačivá, žiadosti. Tu nájdete aj bližšie informácie, ako si počínať v situácii, keď potrebujete pomoc zboru nielen v duchovnej, ale aj administratívnej oblasti. Každopádne doporučujeme kontaktovať zborového farára (bližšie informácie o kontaktoch v sekcii Kontakty), ktorý Vám poskytne bližšie informácie, prípadne upozorní na zmeny, ktoré z rôznych dôvodov môžu nastať.
Dokumenty obsahujúce cirkevno-právne predpisy (CPP) sú vo formáte PDF, u ostatných dokumentov je formát uvedený.

Krst Svätý

Krstom Svätým zaštepujeme do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista nový výhonok. V našej cirkvi je to jedna z dvoch sviatostí. V cirkevno-právnych predpisoch o krste nájdete bližšie informácie, ako postupovať, aby mohla byť táto sviatosť prislúžená a je tu aj žiadosť o vykonanie krstu, ktorú si môžete vytlačiť a vyplniť ešte pred osobnou návštevou na farskom úrade.

CPP o krste            Žiadosť o vykonanie krstu (formát pdf)            Žiadosť o vykonanie krstu (formát doc)Konfirmácia

Potvrdenie krstnej zmluvy. Slávnostné zaradenie medzi dospelých členov cirkvi so všetkými právami a povinnosťami (okrem volebného práva - upravené zákonodarstvom Slovenskej republiky). Cirkevno-právne predpisy Vám ozrejmia podmienky a postup konfirmačnej prípravy, prihlášku si môžete pripraviť dopredu, ešte pred návštevou na farskom úrade.

CPP o konfirmácii            Prihláška na konfirmačnú prípravu (pdf)            Prihláška na konfirmačnú prípravu (doc)Spoveď a Večera Pánova

Sviatosť prisluhovaná podľa príkazu Pána Ježiša Krista. V cirkevno-právnych predpisoch (záväzná úprava v našej cirkvi) nájdete všetky podmienky, ktoré sú spojené s prislúžením tejto sviatosti. Pred pristúpením k spovedi a Večeri Pánovej je potrebná osobná duchovná príprava.

CPP o spovedi a Večeri PánovejSobáš

Cirkevno-právne predpisy Vás poinformujú, ako postupovať pri uzavieraní manželstva kresťanským spôsobom s evanjelickým obradom. Prípadné potrebné doklady a dokumenty prejednajte so zborovým farárom na vyššie uvedenom kontakte. Zápisnica o manželstve sa podpisuje po obrade, tu je umiestnená pre oboznámenie sa.

CPP o sobáši            Zápisnica o manželstve (pdf)            Zápisnica o manželstve (doc)Pohreb

V prípade úmrtia doporučujeme sa spojiť čo najskôr so zborovým farárom a dojednať si podrobnosti pohrebu, hlavne termín. Postup pri vybavovaní cirkevného pohrebu je uvedený na konci dokumentu. Upozorňujeme hlavne na fakt, že cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou!

CPP a rady o pohrebeEvidenčný list

Vzhľadom na skutočnosť, že zbor vedie evidenciu svojich členov, tu je k dispozícii evidenčný list člena zboru. Pokiaľ ste takýto dokument ešte nevyplňovali, prosíme Vás, stiahnite si ho a doručte na farský úrad, prípadne kedykoľvek do kostola. Prosíme sestry a bratov, aby prípadné zmeny v údajoch, ktoré po zaevidovaní nastanú, nahlasovali aj na farský úrad, aby naša evidencia odrážala skutočný stav v zbore.

Evidenčný list člena zboru (pdf)