ECAV Prievidza

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.
(List apoštola Pavla Filipským, 4. kapitola, 13. verš.)


ECAV Prievidza

Dnes je


Meniny na web

Novinky

Od júna 2019 bežíme na novom vzore stránky. Stačí použiť voľbu Domov.

Facebook

Facebook Zbor

Facebook Handlová

Štatistika stránky

TOPlist free counters

Google prekladač

Preklad našej stránky do angličtiny pomocou prekladača Google. Následne možnosť výberu iného jazyka. Jedná sa o „strojový" preklad, nie všetky vety budú preložené logicky správne.

ecavprievidza.sk

© 2008
Všetky práva vyhradené!
Dokumenty

Dokumenty Bratia a sestry, vážení priatelia, tu sú k dispozícii na oboznámenie sa ale aj na stiahnutie rozličné zborové dokumenty, tlačivá, žiadosti. Tu nájdete aj bližšie informácie, ako si počínať v situácii, keď potrebujete pomoc zboru nielen v duchovnej, ale aj administratívnej oblasti. Každopádne doporučujeme kontaktovať zborového farára (bližšie informácie o kontaktoch v sekcii Kontakty), ktorý Vám poskytne bližšie informácie, prípadne upozorní na zmeny, ktoré z rôznych dôvodov môžu nastať.
Dokumenty obsahujúce cirkevno-právne predpisy (CPP) sú vo formáte PDF, u ostatných dokumentov je formát uvedený.

Krst Svätý

Krstom Svätým zaštepujeme do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista nový výhonok. V našej cirkvi je to jedna z dvoch sviatostí. V cirkevno-právnych predpisoch o krste nájdete bližšie informácie, ako postupovať, aby mohla byť táto sviatosť prislúžená a je tu aj žiadosť o vykonanie krstu, ktorú si môžete vytlačiť a vyplniť ešte pred osobnou návštevou na farskom úrade.

CPP o krste            Žiadosť o vykonanie krstu (formát pdf)            Žiadosť o vykonanie krstu (formát doc)Konfirmácia

Potvrdenie krstnej zmluvy. Slávnostné zaradenie medzi dospelých členov cirkvi so všetkými právami a povinnosťami (okrem volebného práva - upravené zákonodarstvom Slovenskej republiky). Cirkevno-právne predpisy Vám ozrejmia podmienky a postup konfirmačnej prípravy, prihlášku si môžete pripraviť dopredu, ešte pred návštevou na farskom úrade.

CPP o konfirmácii            Prihláška na konfirmačnú prípravu (pdf)            Prihláška na konfirmačnú prípravu (doc)Spoveď a Večera Pánova

Sviatosť prisluhovaná podľa príkazu Pána Ježiša Krista. V cirkevno-právnych predpisoch (záväzná úprava v našej cirkvi) nájdete všetky podmienky, ktoré sú spojené s prislúžením tejto sviatosti. Pred pristúpením k spovedi a Večeri Pánovej je potrebná osobná duchovná príprava.

CPP o spovedi a Večeri PánovejSobáš

Cirkevno-právne predpisy Vás poinformujú, ako postupovať pri uzavieraní manželstva kresťanským spôsobom s evanjelickým obradom. Prípadné potrebné doklady a dokumenty prejednajte so zborovým farárom na vyššie uvedenom kontakte. Zápisnica o manželstve sa podpisuje po obrade, tu je umiestnená pre oboznámenie sa.

CPP o sobáši            Zápisnica o manželstve (pdf)            Zápisnica o manželstve (doc)Pohreb

V prípade úmrtia doporučujeme sa spojiť čo najskôr so zborovým farárom a dojednať si podrobnosti pohrebu, hlavne termín. Postup pri vybavovaní cirkevného pohrebu je uvedený na konci dokumentu. Upozorňujeme hlavne na fakt, že cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou!

CPP a rady o pohrebeEvidenčný list

Vzhľadom na skutočnosť, že zbor vedie evidenciu svojich členov, tu je k dispozícii evidenčný list člena zboru. Pokiaľ ste takýto dokument ešte nevyplňovali, prosíme Vás, stiahnite si ho a doručte na farský úrad, prípadne kedykoľvek do kostola. Prosíme sestry a bratov, aby prípadné zmeny v údajoch, ktoré po zaevidovaní nastanú, nahlasovali aj na farský úrad, aby naša evidencia odrážala skutočný stav v zbore.

Evidenčný list člena zboru (pdf)